Zihni Shahu

Emër Mbiemër
Zihni Shahu
Data e emërimit fillestar
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan (Dorëhequr), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• Z. Zihni Shahu aktualisht nuk e ushtron detyrën si prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme pasi ka dhënë dorëheqjen 20.07.2020 (deklaroi para Komisionit heqjen dore nga detyra e magjistratit si dhe moskandidimin në detyrë për një afat prej 15 vitesh, si dhe pas këtij njoftimi do t’i drejtohej organit kompetent, KLGJ-së, sipas ligjit për dorëheqjen).
• Me vendimin e datës 08.09.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi:
(i) të deklarojë mbarimin e statusit të magjistratit për Z. Zihni Shahu, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, për shkak të dorëheqjes së motivuar nga ky status;
(ii) efektet e këtij urdhërimi fillojnë në datën 30.9.2020;
• Subjekti i rivlerësimit nuk ka paraqitur ankim ndaj vendimit datë 08.09.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, konfirmuar me shkresën e datës 06.10.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit.
• KPK vendosi të deklarojë se procesi i rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit, Z. Zihni Shahu, është ndërprerë.
• Gjithashtu me anë të këtij vendimi Z. Zihni Shahu i është ndaluar emërimi si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
• Për këtë vendim të KPK-së nuk ka ANKIM nga Institucioni i Komisionerëve Publikë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr:. 306 datë 09.10.2020. Subjekti i rivlerësimit: Z. Zihni Shahu, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,