Sonila Bejtja

Emër Mbiemër
Sonila Bejtja
Data e emërimit fillestar
2001-06-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Gjykatës Kushtetuese (datë emërimi 28-12-2020)
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 28-12-2020 - aktualisht - Anëtare e Gjykatës Kushtetuese
• Prill 2001 - 28-12-2020
• Notere - Dega Vendore e Noterëve Tiranë
• Shërbim i Noterit Publik në Shërbim të Qytetarëve
• Dhoma Kombëtare e Noterëve - Dega Vendore e Noterëve Tiranë
__________________________________________
TRAJNIME
Periudha 2000 - 2001,
• Pjesëtare e një grupi avokatësh në projektet e Bankës Botërore "Establishment of Credit Guarantee Institution in Bosnia and Herzegovina" / Banka Botërore
Periudha 2002 - 2003,
• Konsulente Ligjore dhe pjesëtare e një grupi avokatësh në projektin European Training Foundation "Support to SME's and SME's Managers in Albania — Legal Advise" / Boga & Asscociates Law Firm, Tiranë

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• Tetor 1994 – Qershor 2000, diplomuar “Doktore në Jurisprudencë”, Fakulteti i Jurisprudencës, Universiteti i Studimeve në Milano
• 02/05/2001 – Kualifikimi pasuniversitar, Avokate - Anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatëve - Tiranë
__________________________________________
TITUJ PROFESIONALË
Maj 2001 • Avokate - Anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatëve -Tiranë / Ministria e Drejtësisë
Prill 2011 • Notere Publike - Anëtare e Dhomës Kombëtare të Noterëve - Tiranë / Ministria e Drejtësisë
Punime Shkencore
Periudha 1999/2000 - Kërkim Shkencor - Le Privatizzazioni in Albania
Autor/Bashkëautor/Kontribues: Prof. Piergiusto Jaeger, Dott. Ferruccio Papi Rossi, Universita' Degli Studi di Milano, Facolta' di Giurisprudenza
Kualifikime te veçanta
- Vendim i KED për vendin vakant në Gjykatën Kushtetuese, vakancë e parakohshme, me 76,83 pikë
- Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11886, datë 28.12.2020 për emërimin znj.Sonila Bejtja si anëtare e Gjykatës Kushtetuese, për vendin vakant
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,