Vitore Tusha

Emër Mbiemër
Vitore Tusha
Data e emërimit fillestar
2008-03-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
• Anëtare e Gjykatës Kushtetuese me kompetenca të Kryetarit
• Zëvendës-kryetare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 1983 - 1990 - ka ushtruar detyrën e përmbarueses gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Tiranë
• 1990 - 1992 - ka ushtruar profesionin e avokatit.
• 1992-1994 ka ushtruar detyrën e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Tiranë
• 1994-2001 - Gjyqtare në Gjykatën e Kasacionit.
• 1999-2001 ka qenë kryetare e Kolegjit Civil të Gjykatës se Kasacionit.
• Në vitin 2004 zgjidhet nënkryetare e Dhomës Kombëtare të Avokatisë.
• Nga viti 1986 e në vazhdim ka ushtruar mësimdhënien si lektore e së Drejtës Civile dhe Procedurës Civile pranë Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkollës së Magjistraturës.
• Ka marrë pjesë me cilësinë e ekspertes ligjore në hartimin e disa projektligjeve.
• Në mars të vitit 2008 është emëruar anëtare e Gjykatës Kushtetuese.
• Prej janarit të vitit 2019 ushtron funksionin e zëvendëskryetares së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, si dhe kompetencat e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese.Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Diplomuar në vitin1983 në Fakultetin e Shkencave Politike-Juridike, dega Drejtësi.
Në vitin 1997 ka marrë gradën shkencore “Doktor i Shkencave Juridike”.


Punime Shkencore
Bashkautore në hartimin e tekstit “Procedura Civile”.

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendimi i KPK Nr: 13 date 05.04.2018
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 13, datë 5.4.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Vitore Tusha
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Dokumenta te tjera
 1. Vendimi i KPK Nr: 13 date 05.04.2018
 2. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 13, datë 5.4.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Vitore Tusha
 3. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës, Vitore Tusha, Gjyqtare e Gjykates Kushtetuese(Marrë nga burime Mediatike).
 4. Dekret nr 10929 date 05.11.2018 "PER PROPOZIMIN E KRYET ARIT TE KONTROLLIT TE LARTE TE SHTETIT ".
 5. Raport për Shqyrtimin e Dekretit Nr. 10929, Datë 05.11.2018, të Presidentit te Republikës “Për Propozimin e Kryetarit Të Kontrollit të Lartë të Shtetit - Kuvendi Komisioni për Ekonominë dhe Financat Tiranë, më 17.12.2018
 6. Vendim i Kuvendit Nr. 126/2018 Për Rrëzimin E Dekretit Nr. 10 929, Datë 5.11.2018, Të Presidentit Të Republikës, “Për Propozimin E Kryetarit Të Kontrollit Të Lartë Të Shtetit”
 7. Vendim i Kuvendit Nr.138, Datë 15.7.2004 Për Mosdhënien e Pëlqimit Për Emërimin e Zonjës Vitore Tusha Anëtare e Gjykatës Kushtetuese
 8. Vendim i Kuvendit Nr.158, Datë 18.2.2008 Për Dhënien e Pëlqimit Për Emërimin e Zonjës Vitore Tusha Anëtare e Gjykatës Kushtetuese
 9. Rezultati i Shortit të Hedhur Për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi - Institucioni i Presidentit të Republikës, Tiranë, 5 dhjetor 2019.
 10. Lista e kandidatëve për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. - Dërguar Presidentit nga Gjykata Kushtetuese , datë 15.11.2019.
 11. Rezultatet e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të KED (të përkohshëm) - 07.12.2018
 12. Vendim i Kryetarit të K.E.D Nr. 2 dt. 09.09.2019 - Për rrëzimin e kërkesës për përjashtim të zëvendëskryetares së KED-së Zj. Vitore Tusha, nga pjesëmarrja në procedurën e verifikimit te kandidaturave të kandidatës Zhaklina Peto në vendet vakante për gjyqtar ne Gjykatës Kushtetuese, të shpallura nga Presidenti i Republikës në datën 07.02.2018.
 13. Institucioni i Presidentit të Republikës - Rezultati i Shortit të Hedhur për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi , Tiranë, 5 dhjetor 2019, ora 13:10
 14. Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 19, datë 10.3.2017 Nr. 19, datë 10.3.2017 - Me objekt: deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtares së Gjykatës Kushtetuese, znj. Vitore Tusha
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu,