Vatë Staka

Emër Mbiemër
Vatë Staka
Data e emërimit fillestar
1999-07-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
21.01.1998-30.07.1990- Punë Studimore-Shkencore, Instituti i Misrit dhe Orizit, Shkodër
30.07.1990-05.12.1992-Shkalla e Parë e kualifikimit Shkencore me shkëputje nga puna, Universiteti i Bujqësisë, Fakulteti i Agronomisë, Katedra e Fitoteknisë
05.12.1992-05.02.1993- Hetues në prokurorinë e Rrethit Shkodër
05.02.1993-1998- Hetues në Prokurorinë e Rrethit Malësi e Madhe
05.07.1999- Transferuar në Prokurorinë e Rrethit Shkodër
05.07.1999-05.06.2001- Prokuror Ushtarak në Prokurorinë Ushtarake Shkodër
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Universiteti Shtetëror i Bujqësisë, Fakulteti i Agronomisë Tiranë
Universiteti Shtetëror i Tiranës, Fakulteti Juridik
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
30.07.1990-05.12.1992- Kualifikimi shkencore pas-universitare me shkëputje mga puna shkalla e parë për të fituar titullin "Kandidat i Shkencave Bujqësore"
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr. 30, datë 3.7.2018 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Vate Staka
- Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 30, datë 3.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Vatë Staka
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu,