Arta Duka

Emër Mbiemër
Arta Duka
Data e emërimit fillestar
2010-09-27
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier/kandidate për gjykatat e juridiksionit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
16.09.2020-16.09.2021-Gjyqtare, Gjykata e Apelit Korçë.
21.12.2011-16.09.2020-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier.
27.09.2010-21.12.2011- Gjykata Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.07.2008-Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Magjistraturë/ Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
-Certifikata trajnimi nga Shkolla e Magjistraturë:s.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
-Vendim i KPK-së Nr: 329 Datë: 06.01.2021 për subjektin e rivlerësimit Znj. Arta Duka, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2012-2012-Vlerësimi i kryetarit -Shumë Mirë (I përshpejtuar).
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,