Elona Mihali

Emër Mbiemër
Elona Mihali
Data e emërimit fillestar
2012-10-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
30.01.2014 e aktualisht- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë.
10.10.2012-30.01.2014- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK ne date 18.01.2021, e konfirmuar ne detyre pas procesit te Vettingut. Vendime të Institucioneve të kualifikimit.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
-Vendim i KPK-së Nr: 338 datë 18.01.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Elona Mihali, Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KPK-së Nr: 338 datë 18.01.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Elona Mihali, Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë.
  2. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Elona Mihali datë 22.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
  3. Vendim i KLGJ-së Nr. 167, Datë 28.05.2020 për “Miratimin e pjesëmarrjes së gjyqtarëve në trajnimin vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës për periudhën Prill – Qershor 2020.”
  4. Njoftim i KLGJ-së Datë 22.06.2020 mbi kandidaturat e paraqitura në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatat e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm dhe në Gjykatën Administrative të Apelit.
  5. Vendim i KLGJ-së Nr. 182, Datë 28.05.2020 për “Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, për një pozicion të lirë në Fushën e të Drejtës Civile.”
  6. Vendim i KLGJ-së Nr.647, Datë 23.12.2020 për “Miratimin e pjesëmarrjes së gjyqtarëve në trajnimin vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës për periudhën Janar – Mars 2021.”
  7. Programi i KLGJ-së i vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve për vitin 2020.
  8. Skeda e Pasurise-Publikuar tek Reporter.al - Elona Mihali , Autor BIRN.al
  9. Dekret Nr. 7783 Datë 10.10.2012 nga Ish-Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani “Për caktimin e përkohshëm të kandidatëve për magjistratë, për të kryer stazhin profesional si gjyqtarë”.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,