Igerta Hysi

Emër Mbiemër
Igerta Hysi
Data e emërimit fillestar
2010-09-27
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
-05.01.2012 e aktualisht-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier.
-27.09.2010-05.01.2012-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Stazh profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
-2010- Diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 331 datë 11.01.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Igerta Hysi, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së Nr: 331 datë 11.01.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Igerta Hysi, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier.
 2. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Igerta Hysi datë 21.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike."
 3. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës Prill-Qershor 2020.
 4. Vendim i KLGJ-së Nr: 167, Datë: 28.05.2020 për “Miratimin e pjesëmarrjes së Gjyqtarëve në trajnimin vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës për periudhën Prill-Qershor 2020."
 5. Vendim i KLGJ-së Nr: 494, Datë: 21.10.2020 për “Miratimin e pjesëmarrjes së Gjyqtarëve në trajnimin vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës për periudhën Tetor-Dhjetor 2020."
 6. Njoftim i datës 22.06.2020 mbi “Kandidaturat e paraqitura në procedurat e ngritjes ne detyrë në Gjykatat e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm dhe në Gjykatën Administrative të Apelit.”
 7. Vendim i KLGJ-së Nr: 32 Datë: 25.01.2021 për “Caktimin e Gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.”
 8. Vendim i KLGJ-së Nr: 184 Datë: 28.05.2020 për “Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale.”
 9. Vendim i KLGJ-së Nr: 218 Datë: 18.06.2020 për “Caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.”
 10. Vendim i KLGJ-së Nr: 588 Datë: 20.11.2020 për “Caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.”
 11. Vendim i KLGJ-së Nr: 599 Datë: 02.12.2020 për “Caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.”
 12. Vendim i KLGJ-së Nr: 638 Datë: 16.12.2020 për “Ndryshimin e pjesshëm të vendimit Nr.632 Datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.”
 13. Vendim i KLGJ-së Nr. 632, Datë 10.12.2020 për “Caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.”
 14. Vendim i KLGJ-së Nr. 647, Datë 23.12.2020 për “Miratimin e pjesëmarrjes së Gjyqtarëve në trajnimin vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës për periudhën Janar-Mars 2021.”
 15. Vendim i KLGJ-së Nr. 2, Datë 07.01.2021 për “Caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.”
 16. Skeda e Pasurise-Publikuar tek Reporter.al - Igerta Hysi, Autor BIRN.al
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,