Elizabeta Imeraj

Emër Mbiemër
Elizabeta Imeraj
Data e emërimit fillestar
2004-10-11
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore/drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2021 - aktualisht - Prokurore/drejtuese prane Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
• 2018 - 2021 - Prokurore/drejtuese e komanduar prane Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
• 2005 - 2018 - Prokurore prane Gjykates se Shkalles se Pare per Krime te Renda, Tirane.
• 2004 - 2005 - Prokurore prane Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkoder.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2016 "Profesor i asociuar", Universiteti i Tiranes;
• 2015 Doktorature, Universiteti i Tiranes;
• 2006 - 2008 Master Shkencor, Universiteti i Tiranes;
• 2002 - 2005- Shkolla e Magjistratures.
• 2001 Diplomuar ne Drejtesi nga Universiteti i Tiranes

_________________________
Zoteron:
- Certifikate avokatie;
- Certifikata te ndryshme trajnimi;
- Deshmi te Gjuhes se huaj ne Anglisht;
- Deshmi te gjuhes se huaj ne Italisht;
- Certifikate kursi, gjuhe e huaj Frengjisht.

Punime Shkencore
- "Korniza ligjore kombëtare- shqiptare përkitazi me trafikimin me qenie njerëzore " Botuar ne Buletinin Shkencor Nr. 3, Nentor 2015 nga Qendra Kërkimore Zhvillimore Peja, Pejë Revistë Studimore - Shkencore Interdisciplinare.
- “Komentar i veprave penale te trafikimit të qenieve njerëzore, te drejtat e viktimave te trafikimit gjatë procesit penal”, Tiranë, 2017 (Elizabeta Imeraj - Kapitulli 2);

- Botim "Lufta dhe perdhunimi ne Ish-Jugosllavi".
- Botim "Provat ne procesin Penal".
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 363 date 1.4.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Elizabeta Imeraj, prokurore/drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 363, datë 1.4.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Elizabeta Imeraj
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Marre vleresimin shume mire nga Prokuroria e e Shkalles se Pare per Krimet e Renda.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
CV
Shkarko CV Elizabeta Imeraj
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-se Nr: 363 date 1.4.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Elizabeta Imeraj, prokurore/drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
 2. Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 363, datë 1.4.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Elizabeta Imeraj
 3. Rekomandim i ONM-se datë 21.6.2021 për vendimin e KPK-së, nr. 363, datë 1.4.2021
 4. Vendim nr.71 i KLP-së datë 15.04.2019 - Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Elizabeta Imeraj
 5. Vendim i KLP-se nr 71 date 26.03.2021 Për caktim e znj. Elizabeta Imeraj, nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë, në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë
 6. Vendim i KPL-se nr.56 datë 12.03.2021 Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të prokurores Elizabeta Imeraj, kandidate për pozicionin e drejtuesit të prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë
 7. Skeda e Pasurise-Publikuar tek Reporter.al -Elizabeta Imeraj , Autor BIRN.al
 8. Elizabeta Imeraj - Korniza ligjore kombëtare- shqiptare përkitazi me trafikimin me qenie njerëzore - Botuar ne Buletinin Shkencor Nr. 3, Nentor 2015 nga Qendra Kërkimore Zhvillimore Peja, Pejë Revistë Studimore - Shkencore Interdisciplinare .
 9. Kandidate per Magjistrate "Gjyqtare" dhe "Prokurore" 2002 - 2005
 10. “Komentar i veprave penale te trafikimit të qenieve njerëzore, te drejtat e viktimave te trafikimit gjatë procesit penal”, Tiranë, 2017;
 11. Formular Vetëdeklarimi i Znj. E. Imeraj datë 13.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
 12. Prezantimi i kandidatëve për Prokuror në SPAK përpara KLP.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,