Denisa Asko

Emër Mbiemër
Denisa Asko
Data e emërimit fillestar
2009-10-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2019 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
• 2015 - 2019 - e komanduar në Ministrinë e Drejtësisë, (Largim me dekret te Presidentit te R.Sh nr. 9104, date 15.05.2015 per arsye se do sherbeje ne strukturat juridiko-Profesionale te Ministrise se Drejtesise)
• 2010 - 2015 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkoder.
• 2009 - 2010 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Diplomuar nga shkolla e Magjistratures ne 2010.
- Diplomuar ne Drejtesi nga Universiteti i Tiranes ne 2006.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 427 date 29.7.2021 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Denisa Asko, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 427, datë 29.7.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Denisa Asko
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Marre vleresimin shume mire nga Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Shkoder.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,