Migena Laska

Emër Mbiemër
Migena Laska
Data e emërimit fillestar
2006-10-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2013 - aktualisht Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
• 2007 - 2013 Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin.
• 2006 - 2007 Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2007 - Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures .
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 389 date 20.5.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Migena Laska, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 389, datë 9.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Migena Laska
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,