Fiona Papajorgji

Emër Mbiemër
Fiona Papajorgji
Data e emërimit fillestar
2019-11-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
• Anëtare e Gjykatës Kushtetuese.
• Anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (për vitin 2020).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- Në vitet 2000-2008 ka ushtruar profesionin e asistent avokatit dhe me pas të avokatit pranë firmave ligjore në Bari.
- Gjatë periudhës 2009-2011 ka punuar si juriste pranë Drejtorisë së Kërkimeve, Studimeve dhe Botimeve në Gjykatën Kushtetuese.
- Në vitet 2011-2019 ka ushtruar detyrën e këshilltares ligjore në Gjykatën Kushtetuese.
- Prej vitit 2007 e në vazhdim ushtron mësimdhënien si lektore e së Drejtës Publike në disa universitete, si dhe ka qenë eksperte në disa projekte pranë Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë, në procesin e përafrimit të legjislacionit etj.
- Në vitin 2019 është angazhuar nga Shkolla e Magjistraturës si pedagoge në dispozicion për vitin e parë të Programit të Formimit Fillestar.
- Në muajin nëntor të vitit 2019 është emëruar anëtare e Gjykatës Kushtetuese.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Diplomuar në vitin 2000 në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Barit, Itali.
- Në vitin 2012 ka marrë gradën shkencore “Doktore e shkencave juridike” në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Barit.


Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK Nr: 81 datë : 26.11.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Fiona Papjorgji, me detyrë këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Fiona Papajorgji
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i Kuvendit nr. 134/2019,datë 11.11.2019 "Për zgjedhjen e zonjës Fiona Papajorgji anëtare të Gjykatës Kushtetuese."
 2. Pikezimi i Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi - Kandidate per Gj. Kushtetuese: Fiona Papajorgji
 3. Njoftim i Kuvendit per Zgjdhjen e dy anëtarëvte e Gjykatës Kushtetuese
 4. Vendim i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi nr. 132, datë 21.9.2019 "Për listën përfundimtare të renditjes së kandidatëve për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, në vendin vakant, vakancë e plotë, të shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 4.3.2019".
 5. Betimi para Presidentit të Republikës te anëtares se Gjykatës Kushtetuese, znj. Fiona Papajorgji, Tirane14 Nëntor 2019.
 6. Vendim i KPK Nr: 81 datë 26.11.2018 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Fiona Papjorgji, me detyrë këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese.
 7. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 81, datë 26.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Fiona Papajorgji
 8. Rezultati i Shortit të Hedhur Për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi - Institucioni i Presidentit të Republikës, Tiranë, 5 dhjetor 2019.
 9. Lista e kandidatëve për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. - Dërguar Presidentit nga Gjykata Kushtetuese , datë 15.11.2019.
 10. Vendim i KED-së Nr. 61 datë 24.07.2019 - Për lejimin e kandidimit të Znj. Fiona Papajorgji në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikes në datën 04.03.2019.
 11. Vendim i KED-së Nr. 62 datë 24.07.2019 - Për lejimin e kandidimit të Znj. Fiona Papajorgji në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Kuvendi i Republikës së Shqiperise në datën 04.03.2019.
 12. Vendim i KED-së Nr. 101 datë 30.07.2019 - Për ndalimin e kandidimit të Z. Fiona Papajorgji për gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese, , shpallur nga Kuvendi në datën 28.08.2018.
 13. Vendim i KED-së nr. 114 datë 07.08.2019 - Për miratimin e kalendarit te intervistave me kandidatet e lejuar për vendet vakante.
 14. Vendim i KED nr. 125 date 10.09.2019 - Për vleresimin dhe pikëzimin e kandidaturës së znj. Fiona Papajorgji në vendet vakante për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, të shpallura nga Presidenti i Republikës në dateën 04.03.2019, dhe Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në datën 04.03.2019.
 15. Vendim i KED-së nr. 134 datë 21.09.2019 - Për listën përfundimtare te renditjes se kandidateve për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, ne vendin vakant, vakance e plote, te shpallur nga Kuvendi i Republikës ne datën 04.03.2019.
 16. Institucioni i Presidentit të Republikës - Rezultati i Shortit të Hedhur për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi , Tiranë, 5 dhjetor 2019.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,