Marsela Pepi

Emër Mbiemër
Marsela Pepi
Data e emërimit fillestar
2005-10-03
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare, aktualisht e komanduar si inspektore pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 2003 - 2006 - Perfunduar Shkollen e eMagjistratures.
- 1999 - 2003 - Diplomuar per Drejtesi, Universiteti i Tiranes.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr:356 Data e vendimit: 16.3.2021 Subjekti i rivlerësimit:Znj. Marsela Pepi, gjyqtare, aktualisht e komanduar si inspektore pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 356, datë 16.3.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Marsela Pepi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,