Gentian Jahjolli

Emër Mbiemër
Gentian Jahjolli
Data e emërimit fillestar
2012-08-29
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Keshilltar ligjor pranë Gjykatës së Lartë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2016 - aktualisht - Keshilltar ligjor pranë Gjykatës së Lartë.
- 2014 - 2016 Ndihmes ligjor pranë Gjykatës së Lartë.
- 2012 - 2014 - Drejtor Drejtorie, Drejtoria e Marreveshjeve, Ministria e Brendshme.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendimi i KPK-se nr. 96 date 09.01.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Gentian Jahjolli, këshilltar ligjor pranë Gjykatës së Lartë.
- Njoftim i IKP-se për mosankimin e vendimit nr. 96, datë 9.1.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentian Jahjolli

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,