Irma Balli

Emër Mbiemër
Irma Balli
Data e emërimit fillestar
1999-02-19
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore/drejtuese e Prokurorisë së Apelit Korçë.
Konfirmuar ne detyre nga KPA.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 1999 - aktualisht - Prokurore e Prokurorisë së Apelit Korçë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 1982 - 1987- Diplomuar ne Fakultetin e Drejtesise prane Univesitetit te Tiranes.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 109 date 19.02.2019 Subjekti i rivlerësimit:Znj. Irma Balli, prokurore/drejtuese e Prokurorisë së Apelit Korçë.
- Njoftim i IKP-se për mosankimin e vendimit nr. 109, datë 19.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Irma Balli
- Vendim i KPA-se Nr. 14/2021 (JR) datë 15.06.2021, përfshirë mendimin e pakicës; subjekti i rivlerësimit Irma Balli

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- 01.01.2015 - 31.12.2015 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria e Apelit Korce .
- 01.01.2016 - 31.12.2016 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria e Apelit Korce .

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,