Maela Alicanaj

Emër Mbiemër
Maela Alicanaj
Data e emërimit fillestar
2010-07-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Aktualisht gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
Ish- ndihmëse ligjore pranë Gjykatës së Lartë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2020 - Aktualisht - gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
- 2011 - 2020 Ndihmëse ligjore pranë Gjykatës së Lartë
- 2010 - 2011 - Avokate e Shtetit, Kryetare Zyre, Zyra Vendore, Vlore.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 188 datë 24.07.2019 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Maela Alicanaj, me detyrë ish- ndihmëse ligjore pranë Gjykatës së Lartë.
- Njoftim i IKP-së datë 09.10.2019 për mosankimin e vendimit nr. 188, datë 24.07.2019, të KPK-së Për subjektin e rivlerësimit znj. Maela Alicanaj

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,