Enkel Peza

Emër Mbiemër
Enkel Peza
Data e emërimit fillestar
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar prane Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2020 - Gjyqtar prane Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë .
- 2019 - 2020 - ndihmësligjor pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 194 datë 06.09.2019 Subjekti i rivlerësimit: Z. Enkel Peza, ndihmësligjor pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
- Njoftim i IKP-së datë 19.12.2019 për mosankimin e vendimit nr. 194, datë 06.09.2019, të KPK-së Për subjektin e rivlerësimit z. Enkel Peza
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,