Ndini Tavani

Emër Mbiemër
Ndini Tavani
Data e emërimit fillestar
2006-08-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2012 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- 2008 - 2012 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlore.
- 2007 - 2008 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lushnje .
- 2006 - 2007 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durres.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 1997 - 2001 - Diplomuar ne Fakultetin e Drejtesise prane Univesitetit te Tiranes.
-2002- 2005 - Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 199 datë 11.10.2019 Subjekti i rivlerësimit: Z. Ndini Tavani, prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim i IKP-së datë 07.01.2020 për mosankimin e vendimit nr. 199, datë 11.10.2019, të KPK-së Për subjektin e rivlerësimit z. Ndini Tavani.
- KPA- Njoftim vendimi për çështjen (JR) nr.2/2020, datë 09.01.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Ndini Tavani kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 199, datë 11.10.2019. , postuar ne date 04.11.2021, ne faqen zyrtare te KPA-se.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- 01.01.2012 - 31.12.2012 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria Tirane .
- 01.01.2013 - 31.12.2013 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria Tirane .
- 01.01.2014 - 31.12.2014 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria Tirane .
- 01.01.2015 - 31.12.2015 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria Tirane .
- 01.01.2016 - 31.12.2016 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria Tirane .

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,