Alma Ahmeti

Emër Mbiemër
Alma Ahmeti
Data e emërimit fillestar
2009-01-07
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 15.04.2019 - Aktualisht Zv/Kryetare ne Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës.
- 08.06.2015 - 20.04.2016 - Ndihmese Ligjore e komanduar prane Gjykates se Larte.
- 25.06. 2010 - 15.04.2019 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës.
- 07.01.2009 - 25.06. 2010 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane (Stazhi Profesional)

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 2006 - 2009 - Perfunduar Shkollen e eMagjistratures.
- 2002 - 2006 - Diplomuar per Drejtesi, Universiteti i Tiranes.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

__________________________________________

- "Njohja dhe ekzekutimi i vendimeve penale të huaja. Ndikimi i konventave nderkombëtare dhe marrëveshjeve dypalëshe. Jurisprudenca e Gjykatës së Lartë. Nocioni i urdhrit të arrestit ndërkombëtar dhe perspektiva e zbatimit të tij në të drejtën tone të brendshme. Marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja ne fushën penale" , organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 2-3 Prill 2012;
-"' Asistence teknike në forcimin e përforcimin e kapaciteteve te Zyres Shqiptare Per te Drejtat e Autorit- Një trajnim i autoriteteve shtetërore dhe profesioneve juridike e giyqësore", organizuar nga Human Dynamics, Bashkimi Europian, 5-6 Tetor 2011;
- "Vepra penale kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjesit shteterore ose ne sherbim publik. Korrupsioni aktiv dhe pasiv në , organizuar nga Shkolla e Magistraturës, 9-10 Maj 2011;
- "Mënyrat e fitimit të pronësisë dhe dallimet e karakteristikat e tyre. Fitimi i pronësisë me testament si një nga mënyrat që ndeshen më shpesh në praktikë te fitimit të pronësisë. Mënyrat e fitimit të pronësisë dhe dallimet e karakteristikat e tyre. Bashkimi dhe përzierja si mënyrë e fitimit të pronësisë." organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 1-2 Mars 2010;
- "Padia civile në procesin penal, Përvoja evropiane." organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 28-29 Janar 2010;
- "Probleme të pavlefshmërisë së akteve procedural penale. Praktika gjyqësore dhe praktika unifikuese e giykatës së lartë. Pavlefshmëria e njoftimeve" organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 18-19 Shkurt 2010;
- "Aspekte të jurisprudencës lidhur me institutin e sigurimit të provës në procesin penal. Probleme të pavlefshmërisë absolute dhe te papërdorshme së provës së siguruar paraprakisht" organizuar nga Shkolla e Magistraturës, 11-12 Shkurt 2010;
- "Konfliktet me doganat dhe kuptimi i legjislacionit doganor nga gjyqtarët", organizuar nga Shkolla e Magistraturës, 3-4 Mars 2010.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 345 date 15.2.2021 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Alma Ahmeti, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës.
- Njoftim i IKP-se për mosankimin e vendimit nr. 345, datë 15.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Ahmeti
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Vleresuar Shkelqyeshem sipas Vendimit te KLGJ-se Nr.384 date 22.09.2021 per vitet 2013-2016 .
- Vleresuar Shkelqyeshem sipas Vendimit te KLGJ-se Nr.385 date 22.09.2021 per vitin 2019.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,