Iliba Bezati

Emër Mbiemër
Iliba Bezati
Data e emërimit fillestar
1998-08-09
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2005 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë.
- 1998 - 2005 - Gjyqtare në Gjykatën Shkalles e Pare Vlorë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 352 date 1.3.2021 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Iliba Bezati, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 352, datë 1.3.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Iliba Bezati
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,