Fatjona Memçaj

Emër Mbiemër
Fatjona Memçaj
Data e emërimit fillestar
2001-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
• Prokurore, Prokuroria e Apelit Tiranë, 31.05.2013
• Anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (për vitin 2020).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Shtator 2013- Prokurore e Prokurorisë së Apelit Tiranë.
Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Përfaqësim i akuzës përpara Gjykatës së Apelit Institucioni : Prokuroria e Apelit Tiranë
Qershor - Shtator 2013 - Drejtor Kabineti i Prokurorisë së Përgjithshme(e komanduar).
Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Drejtori i Kabinetit i Prokurorisë së Përgjithshme ka funksion konsultativ dhe verifikues për problemet dhe fushën e përgjegjësisë që mbulon Prokurori i Pergjithshëm, si dhe shërben si strukturë filtruese e problemeve administrative.
Janar -Qershor 2013 - Drejtor Kabineti i Prokurorisë së Përgjithshme(e komanduar).
Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Drejtori i Kabinetit i Prokurorisë së Përgjithshme ka funksion konsultativ dhe verifikues për problemet dhe fushën e përgjegjësisë që mbulon Prokurori i Pergjithshëm, si dhe shërben si strukturë filtruese e problemeve administrative.
Dhjetor 2007- Janar 2013 - Drejtore e Drejtorisë Juridke dhe Kordinimit Ligjor
Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Hartimi i dekreteve dhe gjithë akteve shoqëruese, që nënshkruhen nga Presidenti i Republikës. Përgatitjen e mendimeve juridike për ligjet e ardhura për dekretim pranë Presidentit të Republikës në bashkëpunim me këshilltaret ligjorë. Përgatitja, ndjekja, realizimi deri në dekretim i procedurave mbi dhënien dhe heqjen e shtetesisë shqiptare, dhe faljen e dënimeve të të dënuarve për vepra penale. Ndjekja e praktikave për ankesat e mbërritura në Institucionin e Presidentit të Republikës nga qytetarët.
Tetor 2002- Janar 2008 - Prokurore e Prokurorisë së rrethit Gjyqësor Tiranë
Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Ushtrim i ndjekjes penale dhe përfaqësim i akuzës përpara Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
01 Tetor 2001- 01 Tetor 2002- - Prokurore e Prokurorisë së rrethit Gjyqësor Tiranë
Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Ushtrim i ndjekjes penale dhe përfaqësim i akuzës përpara Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

- Mësimdhënie:
2008-2010- Lektor-part time, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale
2008-2009- Lektor-part time, Universiteti Justica
2011-2015- Lektor-part time, Universiteti Bedër

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Tetor 1995-Korrik 1999 - Diplomuar "Jurist", Universiteti i Shkodrës Luigj Gurakuqi, Fakulteti i Drejtësisë
Shkurt 2007-Qershor 2008- Master of Laws(LLM), Universiteti i Londrës Lindor(East London Universi-ty)
Tetor 1999- Tetor 2002- Diplomuar si Magjistrat -Prokuror, Shkolla e Magjistraturës Tiranë
29 Janar 2019- Doctor of Philosophy(PhD), Middlesex University London
Punime Shkencore
The European Convention on Human Rights, transitional justice and the protection of property rights in Albania(PhD thesis)
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.16 datë 03.05.2018 i KPK (anëtarët e trupit gjykues: Alma Faskaj-Kryesuese, Roland Ilia- Relator, Firdes Shuli-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Znj. Fajtona Memçaj, me funksion prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Fatjona Memçaj
Dokumenta te tjera
 1. Vendim nr.16 datë 03.05.2018 i KPK (anëtarët e trupit gjykues: Alma Faskaj-Kryesuese, Roland Ilia- Relator, Firdes Shuli-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Znj. Fajtona Memçaj, me funksion prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë
 2. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.16 datë 03.05.2018 i KPK për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Znj. Fajtona Memçaj, me funksion prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë
 3. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Fajtona Memçaj datë 29.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
 4. Vendim nr.236 i KLP-së datë 14.11.2019 për renditjen e kandidatëve për Prokuror i Përgjithshëm
 5. Platforma e Kandidmit për Pozicionin e Prokurorit të Përgjithshëm, Fajtona Memçaj pril 2019
 6. Formular Aplikimi i Znj. Fajtona Memçaj për informim për zyrtarët përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta, AIDSSH
 7. Deklaratë ligjore e Znj. Fajtona Memçaj se nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor apo i favorizuar nga Sigurimi i Shtetit para vitit 1990
 8. Kërkesë e Znj. Fajtona Memçaj datë 26.04.2019 për shprehjen e interesit për të kandiduar për pozicionin e PP, drejtuar KLP
 9. Vendim nr.273 i KLP-së datë 12.12.2019 për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokuroren znj. Fatjona Memçaj, pranë Universitetit Europian të Tiranës, në masën 3 (tre) orë në javë jashtë orarit të punës, në lëndën "E drejta e Procedurës penale të avancuar" për vitin akademik 2019-2020
 10. Vendim nr.228 i KLP datë 29.10.2019 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror të Përgjithshëm, të cilët pas vlerësimit paraprak rezultojnë që plotësojnë kushtet ligjore
 11. Intervista e F.Memcaj në datën 13.11.2019, në Sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”, në zbatim të nenit 19, pika 1 të rregullores “Mbi kriteret dhe procedurën për përzgjedhjen e kandidatëve për PP
 12. Rezultatet e Shortit për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (të Përkohshëm) – 7 dhjetor 2018.
 13. Lista e prokurorëve që plotësojnë kushtet për të qënë anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. - Derguar Presidentit nga KLP , datë 15.11.2019.
 14. Rezultatet e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të KED (të përkohshëm) - 07.12.2018
 15. Vendim i Kryetarit të K.E.D Nr. 1 dt. 14.02.2019 - Për Miratimin e Dorëheqjes së anëtares se KED-se znj. Fatjona Memcaj nga pjesëmarrja ne veprimtaritë dhe mbledhjet e këtij Këshilli për Përgatitjen, Diskutimin dhe Miratimin e Projektvendimeve Normative te Parashikuara nga neni 228 pika 3, neni 229 pika 2 dhe 240 pika 6 te ligjit nr.115/2016.
 16. Vendim i Kryetarit të K.E.D Nr. 6 datë 09.09.2019 - Për rrëzimin e kërkesës për përjashtim e anëtares së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, zonjës Fatjona Memcaj ,nga pjesëmarrja në procedurën e verifikimit të kandidaturave te Kandidates Zhaklina Peto në vendet vakante për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, të shpallura nga Presidenti i Republikës në datën 07.02.2018.
 17. Vendim i Kryetarit të K.E.D Nr. 9 datë 21.09.2019 - Për miratimin e heqjes dorë të Anëtares së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, zonjës Fatjona Memçaj, nga pjesëmarrja në veprimtaritë dhe mbledhjet për procedurat e verifikimit, vlerësimit dhe renditjes së kandidaturave për plotësimin e vendit vakant në Gjykatën Kushtetuese, vakancë e parakohshme, rishpallur nga Kuvendi në datën 21.08.2019
 18. Kërkesë per heqje dorë apo perjashtimin nga pjesmarrja ne mbledhjet e KED te Fatjona Memçaj - 14.02.2019
 19. Institucioni i Presidentit të Republikës - Rezultati i Shortit të Hedhur për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi , Tiranë, 5 dhjetor 2019 .
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,