Dhorina Theodhori

Emër Mbiemër
Dhorina Theodhori
Data e emërimit fillestar
2007-11-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë,
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- Pedagoge pranë Universitetit Fan S Noli, Falkulteti i Mësuesisë, dega Sociologji-Filozofi
- Prokurore pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2001-2005- Universiteti iTiranës, Fakulteti i Drejtësisë, dega Juridik
2005-2007- Shkolla e Magjistraturës, profili prokurore
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

- Çertifikuar nga Komiteti Shqiptar I Helsinkit për monitorirmn e zgjedhjeve parlarnentare dhe vendore dhe aktivizuar në vezhgimine ke-tyre zgjedhjeve që prej vitit 2001
- Pjesmarrëse në grupin e mediatorëve në Fakultetin e Drejtësisë dhe trajnuar ne lidhje me ligjin "Për Ndërmjetësimin"
- Trajnuar në lidhje me ligjin "Për pronësine Intelektuale"
- Trajnuar ne lidhje me drejtimin e shoqërive tregtare, organizuar nga International Finance Corporation( IFC)
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.142 datë 19.04.2019 i KPK (anëtarët e trupit gjykues: Pamela Qirko-Kryesuese, Genta Tafa Bungo- Relatore, Etleda Ciftja-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj.Dhorina Theodhori, prokurore /drejtuese në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Korçë
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,