Olsian Çela

Emër Mbiemër
Olsian Çela
Data e emërimit fillestar
2001-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror i Përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
05.12.2019- Prokuror i Përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë 06.01.2004 - 2019- Prokuror në Prokurorinë për Krime të Rënda
20.09.2018 - 21.01.2019- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Berat ( caktim i përkohshëm)
25.06.2008 - 20.12.2012- Drejtues i Prokurorisë për Krime të Rënda
01.10.2001 - 06.01.2004- Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë,Tiranë

Angazhime Profesionale
2015 - 2016- Ekspert i jashtëm në grupet e ekspertizës së Reformës në Drejtësi
2010 - 2004- Anëtar i Bordit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës
2012 - 2013- Pikë kontakti e Eurojust për Prokurorinë Shqiptare
2011 - 2012- Përfaqësues i Prokurorisë Shqiptare në Këshillin Konsultativ të Prokurorëve Europiane
2008 - 2012- Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë
2008 - 2012- Këshilltar rezident i projektit "Mbështetje për Prokurorinë Shqiptare në kryerjen e inspektimit dhe vlerësimit të prokurorëve".
Partnerët: Prokuroria Shqiptare, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm në Spanjë, Këshilli i Lartë i Magjistraturës, Itali"

2008 - 2019- Ekspert i Programit të Trajnimit Vazhdues në Shkollën e Magjistraturës
2007- Kontribues në hartimin e manualit trajnues " Hetimet financiare dhe konfiskimi i produkteve të krimit" (Projekti Carpo i Këshillit të Evropës, Programi Rajonal Cards)

Angazhime akademike
2009 - 2010- Pedagog i jashtëm i të drejtës penale "Fakulteti i Drejtësisë Justiniani i I", Tiranë
2010 - 2011- Pedagog i jashtëm i të drejtës penale "Universiteti Aleksandër Moisiu", Durrës
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
06.06.2002 - 20.06.2002- Shkolla e të drejtave të njeriut për vendimarrësit e ardhshëm, Kroaci
16.06.2003 - 27.06.2003- Kurs trajnimi për përzgjedhjen si anëtar i Grupit të Punës së Krimit të Organizuar, organizuar nga Pameca dhe Departamenti i Drejtësisë së SH.B.A
20.02.2006 - 23.02.2006- Kurs i trajnimit të trajnerëve për "Hetimet financiare dhe konfiskimi i produkteve të krimit" organizuar nga Këshilli i Evropës, projekti Carpo, Francë
14.01.2008 - 04.04.2008- Programi "Chevening Fellowship", në Akademinë Ndërkomëtare të Bramshill "Përballja me krimin e organizuar ndërkombëtar", SH.B.A
2003 - 2019- Trajnimet e Programit të Trajnimit Vazhdues në Shkollën e Magjistraturës dhe trajnime të tjera të organizmave ndërkombëtarë
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.185, datë 23.07.2019 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Olsian Çela
- Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 185, datë 23.07.2019 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z.Olsian Çela
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Olsian Çela
Dokumenta te tjera
 1. Vendim nr.185, datë 23.07.2019 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Olsian Çela
 2. Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 185, datë 23.07.2019 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z.Olsian Çela
 3. Kërkesë për akses të dhënash në bazë të nenit 3 dhe 11 të ligjit nr.119/2014 drejtuar KLP nga AIS datë 15.11.2019
 4. Formular vetëdeklarimi për zbatimin e Ligjit nr. 138/2005 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksionet publike", O. Çela datë 13.04.2016
 5. Kërkesë e O.Çela për shprehje interesi për të kandiduar në pozicionin vakant të Prokurorit të Përgjithshëm drejtuar KLP datë 19.04.2019
 6. Platforma e Kandidimit për Prokuror të Përgjithshëm O.Çela, prill 2019
 7. Formular Aplikimi për informim për zyrtarët përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH)
 8. Deklaratë personale datë 18.04.2019 si jo bashkëpunëtor, informator ose agjent i shërbimeve sekrete
 9. Deklaratë personale datë 18.04.2019 si jo bashkëpunëtor ose i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit para 2 korrikut 1991
 10. Deklaratë personale datë 18.04.2019 si jo anëtar, bashkëpunëtor apo i favorizuar nga Sigurimi i Shtetit para vitit 1990
 11. Vendimi nr.236 datë 14.11.2019 i KLP "Për renditjen e kandidatëve për Prokuror të Përgjithshëm dërguar Kuvendit të Republikës në datë 22.11.2019
 12. Njoftim i KLP datë 01.11.2019 për datën, vendin dhe orën e zhvillimit të intervistave të 3 (tre) kandidatëve për Prokuror të Përgjithshëm
 13. Projektvendim, Kuvendi i Republikës, datë 22.11.2019 për zgjedhjen e kandidatit për Prokuror të Përgjithshëm
 14. Vendim nr.138/2019 i Kuvendit të Republikës datë 05.12.2019 për zgjedhjen e z.Olsian Çela, Prokuror i Përgjithshëm
 15. Vendim nr.16 i KLP datë 21.01.2019 për ndërprerjen e urdhërit nr.198 datë 20.09.2018 të Prokurorit të Përgjithshëm,"Për caktimin në pozicion të përkohshëm" të z.Olsian Çela, si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat dhe ta rikthejë në pozicionin e tij në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda Tiranë
 16. Vendim nr.73 i KLP datë 15.04.2019 për miratimin e Raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Olsian Çela
 17. shkarko dokumentin
 18. Intervista e Olsian Çela në datën 13.11.2019, në Sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”, në zbatim të nenit 19, pika 1 të rregullores “Mbi kriteret dhe procedurën për përzgjedhjen e kandidatëve për Prokuror i Përgjithshëm"
 19. Vendim nr.228 datë 29.10.2019 i KLP për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror i Përgjithshëm të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu,