Sandër Simoni

Emër Mbiemër
Sandër Simoni
Data e emërimit fillestar
1996-08-23
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar/kryetar i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.12.2019 e aktualisht-Gjyqtar , Gjykata e Posaçme Shkalla e Parë për Korrupsion dhe Krim të Organizuar.
20.05.2004-28.05.2008, 14.11.2011-18.12.2019- Kryetar, Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
23.12.2003-18.12.2019-Gjyqtar, Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
27.09.2000-23.12.2003 -Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
04.09.1999-27.09.2000- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër (Stazh Profesional).
30.10.1997-04.09.1999-Shkolla e Magjistraturës.
23.08.1996-30.10.1997-Ndihmës Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
04.07.1996-Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2000-Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë.
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu,