Daniela Shirka

Emër Mbiemër
Daniela Shirka
Data e emërimit fillestar
2004-09-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme te Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Tiranë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.12.2019 e aktualisht- Gjyqtare, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë Tiranë.
14.07.2015-18.12.2019 -Kryetare, Gjykata e Krimeve të Rënda e Shkallës së Parë.
16.09.2004-14.07.2015-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan.
21.10.2003-16.09.2004 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
09.07.2001 Cikli 4 vjeçar Universiteti i Tiranës.
2004 Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 208 datë 08.11.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Daniela Shirka, gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë.
- Njoftim i IKP-se për mosankimin e vendimit nr. 208, datë 8.11.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Daniela Shirka
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Daniela Shirka
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KPK-se Nr: 208 datë 08.11.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Daniela Shirka, gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë.
  2. Njoftim i IKP-se për mosankimin e vendimit nr. 208, datë 8.11.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Daniela Shirka
  3. Njoftim për shtyp 18 Dhjetor 2019 (Këshilli i Lartë Gjyqësor.)
  4. Bibliografia e Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr. 17,datë 14.1.2020 - Bibliografia e informacioneve të deklasifikuara në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK).
  5. Njoftim mbi Kandidaturat e Paraqitura në Procedurat e Ngritjes në Detyrë në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar datë 18.05.2020. (Këshilli i Lartë Gjyqësor)
  6. Vendim i KLGJ-së Nr. 152, datë 06.05.2020 - Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionin e Lirë të Shpallur me Vendimin Nr.88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  7. Vendim i KLGJ-së Nr. 157, datë 15.05.2020 - Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionin e lirë të Shpallur me Vendimin Nr.89, Datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  8. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës prill – qershor 2020
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,