Nertina Kosova

Emër Mbiemër
Nertina Kosova
Data e emërimit fillestar
2004-02-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.12.2019 e aktualisht-Gjyqtare, Gjykata e Posaçme e Apelit
30.07.2014 – 18.12.2019- Gjyqtare, Gjykata e Apelit Të Krimeve Të Rënda .
20.02.2004 -30.07.2014- Gjyqtare, Gjykata e Krimeve Të Rënda.
30.05.1998 -20.02.2004- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
27.06.1985 Cikli 4 vjeçar, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
2012- Master i Nivelit të Dytë në Shkenca Penale
2004- Universiteti Aleksandër Xhuvani, Elbasan, Administrim Biznesi.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 43 Datë 18.07.2018 - Subjekti i rivlerësimit:Znj. Nertina Kosova, gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda,
- Ankim kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Nertina Kosova
Vendim i KPA-së Nr. 18/2019 (JR) datë 26.07.2019, përfshirë mendimin e pakicës dhe mendimin paralel; subjekti i rivlerësimit Nertina Kosova
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë mirë
2007-2009 Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,