Saida Dollani

Emër Mbiemër
Saida Dollani
Data e emërimit fillestar
1993-11-24
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
• Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
• Anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (për vitin 2020).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.12.2019 e aktualisht- Gjykata e Posaçme e Apelit.
05.04.2004-18.12.2019-Gjyqtare, Gjykata e Apelit për Krime të Rënda.
11.10.2003-05.04.2004-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier.
02.10.2001-11.10.2003 -Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë.
13.09.2000-02.10.2001- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës (Stazh Profesional).
1998-2000-Shkolla e Magjistraturës.
13.09.2000-02.10.2001- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës (Stazh Profesional).
28.12.1993-01.10.1998- Ndihmës Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës.
24.11.1993-28.12.1993- Ndihmës Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
25.03.1994-Kursi i Plotë i Përshpejtuar, Universiteti i Tiranës.
2001-Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK Nr: 167 datë 21.06.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Saida Dollani, gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 167, datë 21.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Saida Dollani
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë.
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Saida Dollani
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KPK Nr: 167 datë 21.06.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Saida Dollani, gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda
  2. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 167, datë 21.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Saida Dollani
  3. Formular Vetëdeklarimi i znj.Saida Dollani datë 20.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
  4. Njoftim për shtyp 18 Dhjetor 2019 (Këshilli i Lartë Gjyqësor.)
  5. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020 - Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për Kandidatët nga Radhët e Gjyqtarëve, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimin Nr.82, datë 26.02.2020 dhe Vendimin Nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  6. Vendim i KLGJ-së Nr. 280, datë 10.12.2019 - Për Caktimin e Gjyqtarëve për Mediat
  7. Lista me emra të gjyqtareve të Gjykatës së Lartë , të Gjykatave të apelit dhe gjyqtareve të gjykatave administrative, të cilët plotësojnë kushtet e parashikuara në ligj për t'u përfshire në shortin për anëtare të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. - Dërguar Presidentit nga KLGJ , datë 15.11.2019.
  8. Institucioni i Presidentit të Republikës - Rezultati i Shortit të Hedhur për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi , Tiranë, 5 dhjetor 2019 .
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,