Dhimitër Lara

Emër Mbiemër
Dhimitër Lara
Data e emërimit fillestar
2004-04-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK Nr: 151 datë 29.05.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Dhimitër Lara, gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 158, datë 29.5.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dhimitër Lara
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,