Dhimitër Lara

Emër Mbiemër
Dhimitër Lara
Data e emërimit fillestar
1994-07-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.12.2019 e aktualisht- Gjyqtar, Gjykata e Apelit për Korrupsion dhe Krim të Organizuar.
05.04.2004-18.12.2019 -Gjyqtar, Gjykata e Apelit për Krime të Rënda e Shkallës së Parë.
27.09.2000-05.04.2004-Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier.
04.09.1999-27.09.2000 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës (Stazh Profesional).
30.10.1997-04.09.1999- Shkolla e Magjistraturës.
01.07.1994-30.10.1997-Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
28.03.1994 Cikli i Përshpejtuar, Universiteti i Tiranës.
2000 Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK Nr: 151 datë 29.05.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Dhimitër Lara, gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 158, datë 29.5.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dhimitër Lara
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,