Sokol Binaj

Emër Mbiemër
Sokol Binaj
Data e emërimit fillestar
2004-02-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.12.2019 e aktualisht -Gjyqtar, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
20.02.2004-18.12.2019 -Gjyqtar, Gjykata e Apelit Për Krimet të Rënda
15.08.1985-16.11.1990 -Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• Cikli 4 vjeçar, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës (27.06.1985)
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut -Çertifikata trajnimi të ndryshme
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 149 datë 20.05.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Sokol Binaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda Tiranë.
- Njoftim i IKP -së për mosankimin e vendimit nr. 149, datë 20.5.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Binaj
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë mirë
2007-2009 Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,