Olsi Komici

Emër Mbiemër
Olsi Komici
Data e emërimit fillestar
2017-06-17
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Komisioner në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2005 – 2006- Jurist pranë Komitetit Shtetëror të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, si dhe ka ushtruar detyrën e kryetarit të komanduar të Komisionit Vendor të Kthimit dhe Kompensimit të Pronës ish-Pronarëve, qarku Tiranë
- Ka punuar për një periudhë 7-vjeçare në fushën e kredive të këqija, në Agjencinë e Trajtimit të Kredive, ku ka mbajtur detyra të ndryshme, përfshirë edhe postin e zv.drejtorit të përgjithshëm.
-Për dy vjet, z. Komici ka punuar në Kryeministri si ekspert ligjor, anëtar i Task-Forcës “Për verifikimin e ligjshmërisë dhe mënyrën e tjetërsimit të pronës së paluajtshme shtetërore në zonën Vlorë-Sarandë“
- Është njohës shumë i mirë i legjislacionit dhe problematikës në fushën e pronësisë, me një eksperiencë rreth 7-vjeçare në sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në zyra të ndryshme vendore dhe në atë qendrore
maj 2016 – maj 2017- Ushtimi i profesionit të avokatit dhe pas kësaj ka kryer detyrën e zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të ALUIZNI-t deri në mandatimin e tij nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë si Komisioner në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit
Shënim: CV është marrë nga faqja zyrtare e KPK
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1998- Diplomuar “Jurist” në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
2003- Trajnim nga USAID dhe World Learning në Edinburg pranë Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme të Skocisë mbi procesin e vetëfinancimit të sistemit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,