Enkeleda Millonai

Emër Mbiemër
Enkeleda Millonai
Data e emërimit fillestar
2019-12-19
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 19.12.2019
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Nëntor 2017 – Prill 2018- Pjesë e grupit të punës, për përgatitjen e raporteve mbi aftësitë profesionale të prokurorëve, në kuadrin e reformës për drejtësi, Prokuroria e Përgjithshme
2009 e aktualisht- Prokurore, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan. Seksioni kundër korrupsionit, pastrimit të parave
Nëntor 2016 – Shkurt 2017- Zv/Drejtuese, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
Mars 2016 – Nëntor 2016- Zv/Drejtuese, Komanduar me Urdhër të Prokurorit të Përgjithshëm, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
Prill 2014 – Shtator 2015- Zv/Drejtuese dhe Drejtuese e Njesisë së Përbashkët Hetimore, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
Shtator 2015 – Dhjetor 2015- Prokurore, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, Njesia e Hetimit të Korrupsionit dhe Pasurisë. Komanduar me urdhër të Prokurorit të Përgjithshëm
2008 – 2009- Prokurore, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë 2008 – 2009 (stazhi profesional, Shkolla e Magjistraturës) Seksioni Kundër Krimit Ekonomik dhe Financiar
2004 – 2006- Sekretare gjyqësore, Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë
2003 – 2004- Sekretare gjyqësore, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
2013 – Aktualisht- Lehtësuese pranë ekspertëve në kuadrin e trajnimit vazhdues për gjyqtarë dhe prokurorë, Shkolla e Magjistraturës
2014 – 2015- Pedagoge Part Time, Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan
2016 – aktualisht- Fakulteti i Infermierisë. Lënda “Etikë dhe Legjislacion”
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2003- Diplomuar "Jurist", Universiteti i Tiranës, Dega “Juridik”
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
2004- licensuar me titullin "Avokat" nga Dhoma Kombëtare e Avokatëve, nr. diplome 7803. 2004 dt. 30.06.2003, nr. licence 2477 dt. 04.12.2004
2009- Magjistrat, titulli prokuror, Shkolla e Magjistraturës, Tiranë
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.157 datë 14.06.2019 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për rivlerësimin kalimtar i subjektit të rivlerësimit znj. Enkeleda Millonai
- Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 157, datë 14.06.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkeleda Millonai
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Enkeleda Millonai
Dokumenta te tjera
 1. Vendim nr.157 datë 14.06.2019 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për rivlerësimin kalimtar i subjektit të rivlerësimit znj. Enkeleda Millonai
 2. Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 157, datë 14.06.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkeleda Millonai
 3. Lista fituese e prokurorëve në Shkollën e Magjistraturës për vitin shkollor 2006-2007 dhe që u diplomuan në vitin 2009
 4. Lista e aplikimeve për SPAK
 5. Vetëdeklarim për zbatimin e Ligjit nr. 138/2005, E.Millonai datë 18.04.2016 Shënim: Formulari i Deklarimit i subjektit E.Millonai në mungesë publikimi zyrtar është marrë nga burime mediatike
 6. Vendim Nr.39 i KLP datë 06.03.2019 për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Enkeleda Millonai
 7. Miratimi i ndërprerjes së caktimit të përkohshëm të prokurores Enkeleda Millonai si Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan për shkak të emërimit të saj si prokurore në Prokurorinë e Posaçme, vendim i marr gjatë seancës plenare të KLP datë 12 dhjetor 2019
 8. Lista e aplikimeve për SPAK
 9. Njoftim zyrtar i KLP datë 19 dhjetor 2019 për betimin e 8 prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme në Presidencë
 10. Deklaratë për median e KLP datë 27.12.2019 për reagimet publike që kanë shoqëruar krijimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe zgjedhjen e kreut të saj.
 11. VENDIM NR.266 i KLP, datë 12.12.2019 për ndërprerjen e caktimit të përkohshëm si Drejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan të znj. Enkeleda Millonai prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
 12. VENDIM NR.278 i KLP, datë 12.12.2019 për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për magjistratin prokurore znj.Enkeleda Millonai, si eksperte pranë Qendrës së Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore, në masën jo më shumë se 2 (dy) orë në javë gjatë orarit të punës dhe pjesa tjetër jashtë orarit të punës, në trajnimin me temë: Çështjet gjyqësore në fushën e tatimeve dhe doganave. Veprat penale në fushën e tatimeve dhe doganave" i cili do të zhvillohet brenda datës 30.12.2019
 13. Vendim nr.239 i KLP, datë 25.11.2019 për emërimin si prokuror në Prokurorinë e Posaçme znj.Enkeleda Millonai për një mandat 9 (nëntë) vjeçar pa të drejtë riemërimi
 14. Vendim nr.234 i KLP, datë 12.11.2019 për një ndryshim në vendimin nr.137 datë 06.07.2019 "Për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme"
 15. Vendim nr.137 i KLP, datë 16.07.2019 për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
 16. Vendim nr.57 i KLP, datë 05.04.2019 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak
 17. Vendim nr.39 i KLP, datë 06.03.2019 për miratimin e Raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Enkeleda Millonai
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu,