Asim Vokshi

Emër Mbiemër
Asim Vokshi
Data e emërimit fillestar
2001-10-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
08.11.2016 e aktualisht- Gjykata e Apelit Tiranë.
09.09.2020-09.09.2023 -Anëtar i Kolegjit Zgjedhor.
06.11.2006-08.11.2016-Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
03.10.2005-06.11.2006 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.07.2003 Cikli 4 vjeçar Universiteti i Tiranës.
2006 Shkolla e Magjistraturës.
• Pas Universitar- Universiteti i San Diegos.
04.03.2016 Doktoraturë, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK -Së Nr: 242 datë 28.02.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Asim Vokshi, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 242, datë 28.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Asim Vokshi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,