Kastriot Selita

Emër Mbiemër
Kastriot Selita
Data e emërimit fillestar
2002-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Gjyqtar/kryetar i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. (Shkarkuar me Vendim te KPA-se Nr. 15/2021 (JR) datë 18.06.2021)
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
04.11.2013 e në vazhdim- Gjyqtar, Gjykata Administrative e Apelit Tiranë
01.04.2010-04.11.2013-Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës.
15.07.2003-01.04.2010- Kryetar Gjykate, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër.
21.10.2002-01.04.2010- Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër
01.10.2001-21.10.2002-Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës.(Stazh profesional)
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
08.07.1999 Cikli 4-vjeçar, Universiteti i Tiranës
2002 Shkolla e Magjistraturës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 161 datë 18.06.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Kastriot Selita, gjyqtar/kryetar i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.
- Vendim i KPA-se Nr. 15/2021 (JR) datë 18.06.2021; subjekti i rivlerësimit Kastriot Selita.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë mirë
2007-2009 Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,