Alma Kolgjoka

Emër Mbiemër
Alma Kolgjoka
Data e emërimit fillestar
2007-10-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare dhe kryetare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
25.03.2009 e aktualisht- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë.
09.09.2020-09.09.2023 -Anëtare e Kolegjit Zgjedhor.
20.12.2013 e në vazhdim-Kryetare Gjykate, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë.
25.03.2009-20.12.2013-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë.
05.10.2007-25.03.2009- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
04.07.2001 Cikli 4 vjeçar Universiteti i Tiranës.
2008 Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 86 datë 17.12.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Alma Kolgjoka, gjyqtare dhe kryetare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.
- Ankim i Komisionerit Publik, kundër vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Kolgjoka
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,