Eriol Roshi

Emër Mbiemër
Eriol Roshi
Data e emërimit fillestar
2006-11-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar/kryetar, pranё Gjykatёs Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
04.11.2013 e aktualisht -Gjyqtar, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë.
04.11.2013 e në vazhdim-Kryetar, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë.
06.11.2006-04.11.2013-Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat.
19.03.2005-06.11.2006-Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
30.06.2003 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2006 Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK Nr. 104 Datë 07.02.2019
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 104, datë 7.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Eriol Roshi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2010-2012 Shumë Mirë
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,