Klodiana Veizi

Emër Mbiemër
Klodiana Veizi
Data e emërimit fillestar
2005-10-03
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
24.07.2014 e aktualisht -Gjyqtare, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës.
03.10.2005-24.07.2014-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje.
17.09.2004-03.10.2005- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
05.07.2001 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2005 Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 165 datë 21.06.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Klodiana Veizi, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 165, datë 21.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Klodiana Veizi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
2005-2006 Shumë Mirë
2007-2009 Shumë Mirë
CV
Shkarko CV Klodiana Veizi
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KPK-së Nr: 165 datë 21.06.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Klodiana Veizi, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.
  2. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 165, datë 21.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Klodiana Veizi
  3. Procesverbal i Mbledhjes së Këshillit të Lartë të Drejtësisë (Mbajtur, më 29.04.2015)
  4. Rezultatet e Shortit për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (të Përkohshëm) – 7 dhjetor 2018.
  5. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Klodiana Veizi datë 27.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
  6. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020 - Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për Kandidatët nga Radhët e Gjyqtarëve, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimin Nr.82, datë 26.02.2020 dhe Vendimin Nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  7. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës prill – qershor 2020
  8. Lista me emra të gjyqtareve të Gjykatës së Lartë , të Gjykatave të apelit dhe gjyqtareve të gjykatave administrative, të cilët plotësojnë kushtet e parashikuara në ligj për t'u përfshire në shortin për anëtare të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. - Dërguar Presidentit nga KLGJ , datë 15.11.2019.
  9. Rezultatet e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të KED (të përkohshëm) - 07.12.2018
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,