Manjola Xhaxho

Emër Mbiemër
Manjola Xhaxho
Data e emërimit fillestar
2002-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, miratuar me Vendimin nr. 293 datë 09.09.2020 të KLGJ-së
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
09.09.2020-09.09.2023- Anëtare e Kolegjit Zgjedhor
01.01.2017 e në vazhdim -Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
16/12/2013-01.01.2017- Ndihmëse ligjore-Gjykata e Lartë
21.10.2003-16.12.2013- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
21.10.2002-21.10.2003-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Stazh profesional)
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
06.07.2020 Cikli 4-vjeçar, Universiteti i Tiranës
2003 Shkolla e Magjistraturës
2007 Master of International Human Rights Law Program
2018 Master of Laws, International and Europian Law
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 19 datë 14.05.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Subjekti Znj. Manjola Xhaxho, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë mirë
2007-2009 Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Manjola Xhaxho
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KLGJ-së Nr. 293 datë 09.09.2020 për miratimin e zgjedhjes së tetë anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor
  2. Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor datë 08 Shtator 2020 për miratimin e listës përfundimtare të gjyqtarëve që do jenë pjesë e shortit për përzgjedhjen e anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor
  3. Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor datë 08-09 Shtator 2020 për hedhjen e shorit për përzgjedhjen e Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor dhe miratimin me Vendimin nr. 293 datë 09.09.2020, 8 (tetë) gjyqtarët e përzgjedhur me shortin publik të datës 08.09.2020
  4. Vendim i KPK-së Nr: 19 datë 14.05.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Subjekti Znj. Manjola Xhoxha, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
  5. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 19, datë 14.5.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Manjola Xhaxho
  6. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Manjola Xhaxho datë 26.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
  7. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020 - Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për Kandidatët nga Radhët e Gjyqtarëve, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimin Nr.82, datë 26.02.2020 dhe Vendimin Nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  8. Vendim nr.602 i KLGJ-së datë 04.12.2020
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,