Margarita Buhali

Emër Mbiemër
Margarita Buhali
Data e emërimit fillestar
2002-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
21.10.2013 e aktualisht -Gjyqtare, Gjykata e Apelit Vlorë
21.10.2002-21.10.2013-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat.
01.10.2001-21.10.2002- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier(Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.07.1999 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2002 Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 164 datë19.06.2019 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Margarita Buhali, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 164, datë 19.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Margarita Buhali
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Margarita Buhali
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së Nr: 164 datë19.06.2019 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Margarita Buhali, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë.
 2. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 164, datë 19.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Margarita Buhali
 3. Dekret Nr. 8359, Datë 21.10.2013 “Për Emërim Gjyqtari”.
 4. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Margarita Buhali datë 25.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
 5. Vendim i KLGJ-së Nr. 173, datë 11.09.2019 "Për Përjashtimin e Gjyqtarëve Margarita Buhali dhe Fatri Islamaj nga Procedurat e Ndarjes së Çështjeve me Short".
 6. Vendim i KLGJ-së Nr. 132, datë 06.04.2020 - Për Caktimin e Gjyqtarëve për Gjykimin e Çështjeve Gjyqësore të Veçanta në Gjykata të Tjera, të Ndryshme nga ajo ku Ushtrojnë Funksionet në Mënyrë të Përhershme
 7. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020 - Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për Kandidatët nga Radhët e Gjyqtarëve, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimin Nr.82, datë 26.02.2020 dhe Vendimin Nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
 8. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës prill – qershor 2020
 9. Vendim i KLGJ-së Nr. 219, datë 23.06.2020 - Për Caktimin e Gjyqtarit për Gjykimin e Çështjes Gjyqësore të Veçantë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
 10. Rezultatet e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të KED (të përkohshëm) - 07.12.2018
 11. Vendim i Kryetarit të K.E.D Nr. 5 datë 09.09.2019 - Për rrëzimin e kërkesës për përjashtim e anëtares së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi , Zj. Margarita Buhali, nga pjesëmarrja në procedurën e verifikimit të kandidaturave të Kandidates Zhaklina Peto në vendet vakante për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, të shpallura nga Presidenti i Republikës në datën 07.02.2018.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,