Rezultatet e Kërkimit

VKB Nr.57, datë 01.06.2020, Bashkia Tiranë

PËR PËRCAKTIMIN E MASËS SË VLERËS SË RIKONSTRUKSIONIT OSE RIPARIMIT DHE MIRATIMIN E UDHËZUESIT “PËR DETAJIMIN E PROCEDURAVE PËR TË PËRFITUAR NGA NËNPROGRAMI I GRANTIT TË RIKONSTRUKSIONIT