Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendimi i KPK-se Nr: 14 date 13.04.2018

Subjekti Z. Besim Trezhnjeva, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Durrës.

Eshte vendosur shkarkimi nga detyra e subjektit të rivlerësimit, Z. Besim Trezhnjeva.

Vendim i KPK Nr: 11 datë 10.04.2018

Subjekti Z. Ermir Beta – prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat.

Procesi i rivlerësimit është nderprere, pasi subjekti ka dhënë dorëheqjen nga detyra që ushtronte.

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 07.06.2018.

Vendimi i KPK Nr: 13 date 05.04.2018

Subjekti i rivlerësimit: Znj.Vitore Tusha, gjyqtare pranë Gjykatës Kushtetuese

Eshte konfirmuar në detyrë subjekti i rivlerësimit, Znj.Vitore Tusha.

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 18.05.2018.

Vendim i KPK-së Nr: 10 datë 28.03.2018

Subjekti i rivlerësimit: Ilir Celiku Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.

Procesi i rivlerësimit është pushuar, pasi subjekti ka dhënë dorëheqjen nga detyra që ushtronte.

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 16.04.2018.

Vendim i KED-së nr. 1, date 26.03.2018

"Për Heqjen Dorë të Anëtares së K.E.D znj, Rovena Gashi".

Vendim i KPK-së Nr: 3 datë 23.03.2018

Subjekti i rivlerësimit: Eritan Shehu - Ndihmës ligjor pranë Gjykatës së Lartë .
Procesi i rivlerësimit kalimtar është pushuar, pas kërkesës për dorëheqje të subjektit nga detyra që ushtronte.

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 16.04.2018.