Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 754, datë 30.11.2019

PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT TË AKOMODIMIT TË PËRKOHSHËM TË TË DËMTUARËVE PËR SHKAK TË FATKEQËSISË NATYRORE NË QARQET DURRËS, TIRANË DHE LEZHË, NË STRUKTURAT AKOMODUESE

VKM Nr. 751, datë 29.11.2019

PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR. 750, DATË 27.11.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPALLJEN E GJENDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE NË QARQET DURRËS DHE TIRANË”

VKM nr.750, date 27.11.2019

Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës, Tirane dhe Lezhe”

VKM Nr. 749, datë 26.11.2019

PËR SHPALLJE DITË ZIE KOMBËTARE

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 536, datë 25.07.2019

Për krijimin e kushteve për Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, për verifikimin e plotësimit të kushteve dhe të kritereve ligjore, verifikimin e figurës dhe të pasurisë së kandidatëve jo-magjistratë për pozicionin e Inspektorit

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 409, datë 19.06.2019

Për miratimin e planit të veprimit 2019–2021 të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë.