Bashkim Dedja

Emër Mbiemër
Bashkim Dedja
Data e emërimit fillestar
1993-10-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - gjyqtar në Gjykatën e Lartë ( shkarkuar sipas Vendimit Nr. 12/2018 te KPA-së datë 17.12.2018 (JR))
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
• Vendim i KPK -Së Nr: 24 datë 13.06.2018 - Subjekti Z. Bashkim Dedja, kryetar i Gjykatës Kushtetuese.
• Ankim i Komisionerit Publik Darjel SINA, datë 26.07.2018 - Kundër vendimit nr.24, datë 13.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Bashkim Dedja
• Vendim Nr. 12/2018 i KPA-së datë 17.12.2018 (Juridiksion rivlerësimi) - Për shqyrtimin e vendimit nr. 24 datë 13.6.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z.Bashkim Dedja, gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,