Alma Brati

Emër Mbiemër
Alma Brati
Data e emërimit fillestar
2010-04-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish- Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë. (shkarkuar sipas Vendimit Nr. 14/2019 te KPA-së datë 09.07.2019 (JR)).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
• Vendim i KPK-së Nr: 32 datë 05.07.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Alma Brati, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
• Ankim i Komisionerit Publik Darjel SINA, datë 14.08.2018 - Kundër vendimit nr. 32, datë 5.7.2018, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Brati
• Vendim Nr. 14/2019 i KPA-së datë 09.07.2019 (Juridiksion rivlerësimi) - Për shqyrtimin e vendimit nr. 32 datë 05.07.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit Alma Brati, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,