Andi Çeliku

Emër Mbiemër
Andi Çeliku
Data e emërimit fillestar
2008-07-08
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Gjykatës së Lartë (Dorëhequr), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
1992 – shtator 1998- gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë
08.07.2008 - 29.06.2017- anëtari i Gjykatës së Lartë


Z. Andi Çeliku aktualisht nuk e ushtron detyrën si gjyqtar pasi ka hequr dorë nga e drejta e caktimit në një pozicion në nivel gjykate apeli dhe nga statusi i magjistratit.
• Ndërprerja e procesit të rivlerësimit për shkak të dorëheqjes së subjektit të rivlerësimit sjell si pasojë përfundimin e kësaj procedure administrative dhe si rrjedhojë, subjekti i rivlerësimit humbet të drejtën për t’u emëruar gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare, sipas parashikimeve të pikës 2, të nenit “G” të Aneksit të Kushtetutës.
• Kështu që me anë të vendimit të KPK-së nr.156 datë 12.06.2019 procesi i rivlerësimit për Z. Andi Çeliku është ndërprerë.
• Gjithashtu me anë të këtij vendimi Z. Andi Çeliku i është ndaluar emërimi si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
• Për këtë vendim të KPK-së nuk ka ANKIM nga Institucioni i Komisionerëve Publikë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.156 datë 12.06.2019 .
Subjekti i rivlerësimit: Z. Andi Çeliku, anëtar i Gjykatës së Lartë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,