Elsa Toska

Emër Mbiemër
Elsa Toska
Data e emërimit fillestar
2019-11-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 14.11.2019 - aktualisht - Anëtare e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
• 25.05.2018- 14.11.2019 - Këshilltare Ligjore në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës Kushtetuese.
• 29.09.2010- 25.05.2018 - Këshilltare e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese.
• 01.04..2007 - 28.09.2010 - Këshilltare e gjyqtarëve në Gjykatë Kushtetuese.
• 01.07.2006- 31.03.2007 - Avokate pranë Studio Ligjore "Boga & Associates"&KPMG.
• 01.09.2000-16.2.2006 - Ndihmës/komisionere në Institucionin e Avokatit të Popullit, Seksioni i organeve të administratës publike, Seksioni i të drejtave të njeriut dhe bashkëpunimit me OJF-të.ANGAZHIME AKADEMIKE
_______________________________________

• 2015 - e në vazhdim Lehtesuese dhe eksperte pranë Shkollës së Magjistraturës, për tema të lidhura me kontrollin kushtetues.
• Maj 2015 - Maj 2017 Lektore e ftuar pranë Shkollës Kombëtare të Avokatisë për temen "Procesi i rregullt ligjor administrativ ".
• Janar - Qershor 2015 Trajnere për Etikën në Administratën publike, pranë ASPA-s, Shkolla e Administratës Publike Shqiptare.
• 2013 -në vazhdim Pedagoge e jashtme pranë Fakultetit të Drejtësisë për lëndët e të drejtës administrative të nivelit Master, si dhe pedagoge pranë Fakultetit Publik të Ekonomisë për lendën "E drejta Administrative", dhe Shkencave Sociale për lëndën "Nepunesi Civil dhe Etika".
• 2017- në vazhdim Lektore e lëndës "Kontratat Administrative sipas legjislacionit shqiptar, procedimi ne lidhje me to" si dhe të drejtës administrative, Universiteti Mesdhetar i Tiranës.
• 2005- 2012 Lektore e së drejtës administrative në Fakultetin Jo-publik të Drejtësisë "Luarasi", për lëndët e të drejtës administrative të nivelit Bachelor dhe Master.
• 2005- 2012 Koordinatore e lëndëve juridike pranë Universitetit Nderkombëtar të Arkitekturës dhe Planifikimit Urban "POLIS", për lënët juridike të nivelit Bachelor dhe Master.
• 2010- 2013 Lektore e së drejtes administrative në Fakultetin Jo-publik të Drejtësisë "Ilyria", për lëndët e të drejtës administrative të nivelit Bachelor dhe Master.
• 2013-2015 Lektore e së drejtës administrative në Fakultetin Jo-publik të Drejtësisë "Justicia", për Etikën dhe Nëpunësin Civil, të nivelit Master.


KONSULENTE/EKSPERTE NË PROJEKTE
_______________________________________

• Kordinatore për Shqipërinë, projekti: "Mbi performancën e gjyqësorit", Universiteti i Minesotes, Departamenti i Shkencave Politike, SHBA, nëntor - dhjetor 2010.
• Eksperte për standardin e kohëzgjatjes së arsyeshme të procesit sipas jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese, Projekti: "Kohëzgjatja e arsyeshme e procedimeve gjyqesore", Instituti i Studimeve Kushtetuese dhe Gjyqësore, financuar nga SOROS, Tiranë, mars 2013.
• Eksperte pjesë e Sekretariatit Teknik, nënstrukturë e Komisionit të Posacëm të Kuvendit për Reformën në Drejtësi, janar 2015 - qershor 2016.
• Konsulente kombetare dhe trajnere në projektin: "Edukim i qëndrueshëm dhe vazhdues i punonjësve të administratës publike për të drejtat e njeriut ", financuar nga Qeveria Hollandeze, zbatuar nga Prezenca e OSBE-se në Shqipëri në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, shtator 2015 - dhjetor 2016.
• Trajnere lokale, projekti: "Trajnim i këshilltarëve lokal të këshillave bashkiak", financuar nga Akademia e Hagës për Qeverisjen Vendore, në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, qershor 2016.
• Konsulente dhe trajnere kombëtare, projekti: "Rritja e efektivitetit të sistemit shqiptar të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe antidiskriminimit", program i përbashkët ndërmjet BE-së dhe Këshillit të Evropës për të rritur efektivitetin e sistemit shqiptar të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe antidiskriminimit, gusht 2016 - shkurt 2018.
• Konsulente për marrëdheniet e Gjykatës Kushtetuese me Median, Projekti; "Praktikat më të mira europiane mbi marrëdheniet e Medias me gjykatat", Qendra L.I.S.T., financuar nga Ambasada Hollandeze, shtator 2018.
• Trajnere për aksesin mbi shërbimet publike të personave me aftësi të kufizuara, organizuar nga SAVE THE CHILDREN, Janar 2018- Shkurt 2018.
• Konsulente dhe trajnere për projektin: "Rritja e aksesit të OSHC-ve, në gjykimin kushtetues'', Komiteti Shqiptar i Helsinkit, financuar nga Ambasada Hollandeze, qershor - dhjetor 2018.
• Konsulente dhe eksperte e OSBE- Prezenca Tiranë, Për hartimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes lKDNJ-ve, në kuadër ë projektit "Mbi rritjen e bashkëpunimit mes institucioneve të të drejtave të njeriut", korrik 2018.
• Eksperte e KSHH për hartimin e Studimit "Mbi ndihmën juridike të garantuar nga Shteti dhe respektimin e standardit të aksesit në drejtësi të grupeve vulnerabel", në kuadër të projektit "Përmirësimi i situatës së të drejtave të njeriut në Shqipëri nëpërmjet forcimit të shtetit të së drejtës - KJinika Ligjore XII", mbeshtetur financiarisht nga organizata Civil Rights Defenders, me fonde të Qeverisëë së Mbreterisë Suedeze", Shtator 2018 - Shkurt 2019.
• Konsulente e KSHH per projektin: "Te ndihmojme per njohjen dhe zbatimin efektiv te legjislacionit per ndihmen juridike te garantuar nga shteti ne Shqiperi", te mbeshtetur financiarisht nga Fondacioni "Shoqeria e Hapur per Shqiperine, Janar - Shtator 2019.
• Eksperte e jashtme dhe trajnere e Institutit per Demokraci dhe Ndermjetesim, (IDM), lidhur me trajnimin e punenjesve te policise dhe hartimin e nje plani integriteti prane Komisariatit te Policise nr.1, Shtator 2018- shtator 2019.
• Eksperte e jashtme dhe trajnere e Institutit per Demokraci dhe Ndermjetesim, (IDM), lidhur me hartimin e nje kodi te sjelljes per bashkite dhe pilotimin e planeve te integritetit ne bashki, ne kuader te asistences se UNDP-se nepermjet projektit STAR2, per forcimin e etikes dhe integritetit ne qeverisjen vendore, Janar­ Dhjetor 2019.
• Eksperte e jashtme e Institutit te Studimeve Publike dhe Ligjore, (ISPL), lidhur me hartimin e Monitorimit te Integritetit Gjyqesor, ne kuader te projektit: "Perfshirja e shoqerise civile per nje sistem drejtesie, funksional dhe te barabarte per te gjithe ne Shqiperi", financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Save the Children dhe Qendra e Sherbimeve dhe Praktikave Ligjore te lntegruara, Mars 2019.


PJESMARRJE NE BORDE/KOMITETE
_______________________________________

1. Anetare e Komitetit Drejtues ne Projektin e perbashket te Keshillit te Europes dhe Bashkimit Europian "Mbi permiresimin e eficences se sistemit gjyqesor ne Shqiperi", (SEJ 1 - Albania) janar 2014 - janar 2016.
2. Anetare e Komitetit Drejtues ne Projektin e perbashket te Keshillit te Europes dhe Bashkimit Europian "Mbi permiresimin e eficences se sistemit gjyqesor ne Shqiperi", (SEJ 2- Albania) janar 2017- janar 2019.


Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• Korrik 2012 - Fakulteti Publik i Drejtesise, Doktore e shkencave, mbrojtur me temen: "Avokati i Popullit- Institucion i parashikuar nga Kushtetuta".
• Maj 2010 - Shkolle dhe provim ne distance (online), Raoul Wallenberg Institute - Suedi, diplome "Mbi te drejtat e njeriut'
• Nentor 2008- Tetor 2009 - Studime pasuniversitare: Shkolla Shqiptare Politike e Keshillit te Europes (certifikuar)
• 2003- 2005 - Rektorati i Tiranes, "Studime Europiane", Master mbrojtur me ternen: "E drejta per nje proces Ie rregullt ligjor, sipas nenit 6 te KEDNJ-se ".
• 1996-2000 - Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes Juriste, me diplome "Studente e Shkelqyer"


Punime Shkencore
• Dobjani Ermir; Puto Erlir; Toska Elsa; Dobjani Erajd: "Kontrolli mbi Administraten Publike", miratuar nga Departamenti i se Drejtes Publike, tekst mesimor, ISBN 978-9928-04-132-6, Janar 2013, per studentet e nivelit Master ne fakultetet e Drejtesise.
• Toska Elsa; "Kontrolli mbi veprimtarine administrative sipas praktikes se Gjykates Kushtetuese te Shqiperise", Monografi, ISBN 9928-04-157-1, shtator 2013.
• Imholz Kathleen; Toska Elsa; "Manual Shpjegues per te Drejtat e Njeriut per Administraten Publike", qershor 2016, botim i OSBE, financuar nga Ambasada Hollandeze.
• Toska Elsa; Tamash Kadar; Manual: "Per procedurat e brendshme administrative te Komisionerit Antidiskriminim", per perdorim nga stafi aktual dhe punonjesit te tjere ne te ardhmen, (bashkeautore, autore e pare), Dhjetor 2017.
• Toska Elsa; Manual praktik: "Rritja e aksesit ne gjykimin kushtetues te organizatave te shoqerise civile", ne kuader te projektit mbi rritjen e aksesit ne Gjykaten Kushtetuese, zbatuar nga Komiteti i Helsinkit, qershor 2018.
• Toska Elsa: "Udhezues mbi forcimin e bashkepunimit mes IKDNJ-ve",
manual bashkepunimi mes stafeve te Avokatit te Populi it, Komisionerit Antidiskriminim, dhe Komisionerit mbi te Drejten e Informimit dhe te te Dhenave Personate, OSBE- Prezenca Tirane, Korrik- Nentor 2018.


ARTIKUJ
_______________________________________

1. "Oponence efektive ndaj administrates publike", Tribuna Juridike nr.45, Dhjetor/2003
2. "Hapesira e individit mes se drejtes per nje proces te rregullt ligjor dhe se drejtes per nje proces te drejte gjyqesor", Tribuna Juridike nr.5l , dhjetor/2004
3. "Shtetesia, gjendja juridike e shtetasve shqiptare, te huajve, personave pa shtetesi ". Tribuna Juridike nr.56, dhjetor/2005
4. "Avokati i Popullit, mjet ankimi efektiv ne perputhje me nenin 13 te KEDNJ", leta Juridike (artikull shkencor), Shkolla e Magjistratures, nr..2, dhjetor/2005
5. "Disa mendime juridike per te drejten publike sipas legjislacionit shqiptar", "E drejta parlamentare dhe politikat ligjore", botim i Qendres se Studimeve Parlamentare, prill/2006
6. "Ekzekutimi i vendimeve te Gjykates Europiane per te Drejtat e Njeriut nga shteti shqiptar ", Jeta Juridike, (artikull shkencor), Shkolla e Magjistratures, nr.1 , mars/2007
7. "Parimi i sigurise juridike '', Jeta Juridike, (artikull shkencor), Shkolla e Magjistratures, nr.4, dhjetor/2008 8.”Ombudsmani si institucion i Bahskimit Europian “, Studime Juridike”, Fakulteti Juridik Publik, (artikull shkencor), nr.2/2008.
9. "Ndarja dhe balancimi i pushteteve", "E drejta parlamentare dhe politikat ligjore", botim i Qendres se Studimeve Parlamentare, nr.1/2009.
10."Raportet Avokati i Popullit- Gjykate Kushtetuese mbi legjitimimin ", Tribuna Juridike botim i Fakultetit Jopublik "Luarasi", nr.82, prill/2010.
1l."Etika ne administrate publike ", Tribuna Juridike, botim i Fakultetit Jo-publik "Luarasi" nr.85/2010.
12."Ombudsman and administrative justice ", SEEU Review, Volumi 7, nr.l/2012, Universiteti Europes Juglindore Tetove-Maqedoni (artikull shkencor nderkombetar)
13. "Shqyrtimi i ceshtjeve, perfundimi dhe natyra juridike e rekomandimeve te Avokatit Ie Popullit", "Studime Juridike", Fakulteti Juridik Publik, nr.1/2012 (artikull shkencor).
14."Kontributi i Avokatit te Popullit ne anetaresimin e Shqiperise ne Bashkimin Evropian ", revista "Illyrius", botim i Universitetit jo publik "Ilyria" dhe Universitetit te Romes "La Sapienza", (artikull shkencor nderkombetar), nr.2/20l2.
15."Avokati Popullit - amicus curiae", Jeta Juridike, Shkolla e.Magjistratures, nr.3/2012, (artikull shkencor).
16. "Mbi kontrollin kushtetues te akteve te autoriteteve jogjyqesore mbi respektimin e procesit te rregullt ligjor", Revista Juridike "Avokatia", botim i Dhomes se Avokatise.
17. Xhoxhaj A.; Toska E. "Liria ekonomike sipas nenit J 1 te Kushtetutes- trend; i Gjykates Kushtetuese drejt Acquis ne zberthim te lirise ekonomike ", botuar tek revista "Jeta Juridike", (artikull shkencor), Shkolla e Magjistratures, mars, nr.1/2014.
18. Gollosha A.; Toska. E. "Europianizimi i se drejtes administrative kombetare- (Fusha studimore: Arsimi i Laney; revista "Studime Juridike'', (artikull shkencor), Fakulteti Juridik Publik, tetor, nr.1/2014.
19. Length of judicial proceedings according to Albanian Constitutional practice", revista shkencore me faktor impakti ACADEMICUS, volumi 13, janar, 2016.
20. "Integriteti dhe reforma ne administrate publike", Gazeta Shqiptare, 5 maj 2014.
21. "Administratoret publike shembelltyre e administrates publike", Gazeta Shqiptare, 18 qershor 2014.
22. "Drejtuesit e sherbimit civil - vlere administrative ", Gazeta Shqiptare, 1 tetor 2014.
23. "Kultura e te drejtave te njeriut dhe Administrata Shqiptare ". Gazeta Shqiptare, 30 mars 2016.
24. Dedja.B; Toska E. Kontrolli incidental sipas legjislacionit dhe praktikes se Gjykates Kushtetuese te Shqiperise, [Risi dhe perspekiiva, pas ndryshimeve ligjore), (artikull shkencor), Shkolla e Magjistratures, Jeta Juridike nr.2, shtator 2017.
25. "Re-evaluation process; due legal process and integrity of the justice system", Global Jounal of Political Science and Administration, publication by European Centre for Research Training and Development UK, shtator 2017, (artikull nderkombetar).


Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

PJESMARRJE NE KONFERENCA/SIMPOZIUME/TRYEZA
_______________________________________

1. "Gjykata Kushtetuese mjet ankimi efektiv ne lidhje me mosekzekutimin e vendimeve gjyqesore te formes sii prere ne kuader te nenit 13 te KEDNJ', shtator 2010, Instituti ALB-Shkenca, botuar si referat i perzgjedhur dhe ne "Revista Shqiptare per Studime Ligjore", (peer-review); botim i ALB-Shkences, ISSN 2074-0360, Volumi 4, 1/2011.
2. "Legjitimimi i organizatave ne optiken e Gjykates Kushtetuese ", Qershor 2011, Akademia e Shkencave, Qendra per Nisma ligjore dhe Qytetare dhe Avokati i Popullit, Proceedings book.
3. "The right to education as cultural right", Konference nderkombetare "Edukimi, sfide globale - rasti shqiptar ne kontekstin boteror dhe evropian", lnstituti per Studime Sociologjike, Akademia e Shkencave, 21-22 Nentor 2011, Tirane, Proceedings book, botuar ne Social Studies, ISBN 978-9928-4000-3-1.
4. Simpozium shkencor mbi te drejten administrative, "Testi Eskelinen ne legjislacionin dhe prakiiken gjyqesore shqiptare lidhur me te drejten e aksesit ne gjykate te funksionareve publike ", Qendra L.I.S.T., 31 Mars 2012.
5. "Problematika juridiksionale lidhur me shqyrtimin e akteve normative mes Gjykates Administrative te Ape/it dhe Gjykates Kushtetuese ". Konference "Reforma gjyqesore, si nje nder 12 prioritetet e sfides se integrimit te Shqiperise ne BE", Tirane, 4 Maj 2012, Unioni i Gjyqtareve, Universiteti Luarasi, programi JUST i USAID dhe Fondacioni Shoqeria e Hapur Per Shqiperine SOROS, Proceedings book.
6. "Marredheniet nderkombetare ne optiken e Gjykates Kushtetuese ". Simpozium shkencor mbi te drejten nderkombetare publike, Qendra L.I.S.T., 31 qershor 2012, Tirane.
7. Dobjani. E. Toska E. "Article 131/e of the Constitution and the Electoral Codes. The Electoral College, as (he final remedy for the verification of the election for deputies ", Konference nderkombetare, organizuar nga Fakulteti Juridik Publik, Universiteti Katolik i Kolumbias- SHBA, 27 tetor 2012, Proceedings book.
8. Avokati i Popullit- vlere e shtuar. Konference e organizuar nga Universiteti Jo-publik Luarasi, 15 nentor 2012, Tirane, Proceedings book.
9. Fjalim "Mbi permiresimet e mundshme kushtetuese dhe ligjore te organizimit dhe funksionimit te Gjykates Kushtetuese “, ne kuader te permiresimit te dhenies se drejtesise si objektivi kryesor per t'u arritur me strategjine 2014-2020. Tryeze e organizuar nga Ministria e Drejtesise, prill 2014.
10. "Zhvillimet kushtetuese sipas praktikes se Gjykates Kushtetuese te Shqiperise ne kuader te angazhimeve te MSA-se", konference shkencore kombetare e organizuar nga Departamenti i se Drejtes Publike, Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes, ne bashkepunim me Qendren Europiane, me teme "Zhvillimet ligjore e institucionale ne Shqiperi ne kuader te angazhimeve te MSA-se", Proceedings book, 12 maj 2014.
11. "Roli i Presidentit te Republikes ne raport me Sistemin e Drejtesise sipas Amendimeve Kushtetuese", Konference nderkombetare: "Sistemi i drejtesise ne udhekryqin e transformimit", Universiteti Luarasi, Proceedings book, 4 maj 2016.
12. "Zbatimi i KEDNJ sipas jurisprudences se Gjykates Kushtetuese", forum gjyqesor rajonal "Sigurimi i zbatimit uniform te KEDNJ nga gjykatat kushtetuese dhe gjyqesori i zakonshem", i organizuar ne kuader te projektit te Keshillit te Evropes "Permiresimi i mbrojtjes se te drejtave te njeriut nga Gjykatat Kushtetuese", i financuar nga qeveria e Zvicres, 15 dhjetor 2016, Prishtine -Kosove.
13. "Ligji aktual per trajtimin e prones nen optiken e vendimmarrjes se Gjykates Kushtetuese, dilemat dhe perspektiva mbi zbatimin e standardeve te respektimit te prones ". konferenca nderkombetare e Universitetit Luarasi: "Qasje te pakonsoliduara kushtetuese, e drejta e votes, e drejta e prones", 25 prill 2017, Tirane.
14. "Roli i Gjykates Kushtetuese ne zbatimin e sfidave te Reformes ne Drejtesi", Koa1icioni "Drejtesi per te gjithe", Tryeze e Diskutimit te Nivelit te Larte "Sfidat e Zbatimit te Reformes ne Drej tesi", 16 Maj 2017, Tirane.
15. "Roli i Gjykates Kushtetuese, si agjent i ndryshimeve sociale", konference shkencore nderkombetare, Dhoma Kombetare e Ndermjetesve, Albanian Scientific Book "Botimet IDEA", Universiteti Mesdhetar i Shqiperise, Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Prsonaie, Intemational Study Tourism Academy, Universitas SANCTI CYRILLI MALTA (1689) dhe Kolegji ILIRIA Kosove, ne bashkepunim me Universiteti i Helsinkit Finlande, Universiteta degli Studi Firence dhe Instituti Migracionit Zhvillimit dhe Integrimit, me Temen "Globalizmi, Vizioni per nje te ardhme te qendrueshme", Tirane, 27 Maj 2017.
16. "The mandate of deputy. according to thejurisprudence of the Constitutional Court of Albania (conflict of interest, abuse of power and anti-corruption approach) ", Intemational Conference, Public Faculty of Law and Catholic University of Columbia - USA, 17 Nentor, 2017.
17. "Rritja e profilit kushtetues te institucioneve mbrojtese te te drejtave te njeriut", Konference kombetare, Fakulteti Publik i Drejtesise, 6 korrik 2018.


KUALIFIKIME DHE KURSE TRAJNUESE
_______________________________________

1. Vizite studimore ne Gjykaten Kushtetuese te Malit te Zi, 10 -12 korrik, 2018.
2. Vizite studimore ne Gjykaten Kushtetuese te Rumanise, 16-19 Maj 2018.
3. Vizite studimore mbi efektivitetin e mjeteve te brendslune te ankimit, Keshilli Europes - GJEDNJ, ne kuader te projektit te perbashket te Keshillit te Europes dhe Bashkimit Europian "Mbi mjetet kombetare efektive te ekzekutimit te vendimeve te GJEDNJ", 12-15 Mars 2018.
4. Takim vjetor i focal point, SCN- rrjeti i Gjykatave Kushtetuese dhe te Latta Europiane, 16 qershor 2017,8 qershor 2018, ( ... ), GJEDNJ, Strasburg - France.
5. Vizite studimore ne Keshillin e Shtetit te Greqise, Athine, 6-7 Tetor, 2016.
6. Trajnim i trajnereve, per "Standardet e GJEDNJ mbi antidiskriminimin me nje fokus te posacem tek Komuniteti Rom si dhe HELP programme", Strasburg- France, 26-28 shtator 2016, (trajnere e certifikuar e HELP).
7. Trajnim i trajnereve, per HELP - platforma moodIe, e Keshillit te Europes, Tirane 7-8 gusht 2016.
8. Trajnim i trajnereve, per "Standardet e GJEDNJ mbi antidiskriminimin", Tirane 7-8 gusht, 2016.
9. Praktika e GJEDNJ dhe standardet europiane te eficences dhe efikasitetit ne vendet anetare te Keshillit te Europes, Strasburg - France, 1- 4 dhjetor, 2015.
10. Vizite studimore mbi problematika te gjykimit kushtetues dhe jurisprudenca e Gjykates Kushtetuese te Spanjes, Madrid, 15-18 nentor 2015.
11. Vizite studimore mbi problematika te gjykimit kushtetues dhe jurisprudenca e Gjykates Kushtetuese te Turqise, Ankara, 2- 6 nentor 2014.
12. Akademia e Hages per Qeverisjen Vendore "Udheheqja per shtetin e se drejtes", Hage- Hollande, shtator 2014 - 2016.
13. Akademia e Hages per Qeverisjen Vendore "Integriteti ne administrate publike", Hage-Hollande, prill 2014.
14. Praktika e GjEDNJ dhe standardet europiane te eficences dhe efikasitetit ne vendet anetare te Keshillit te Europes, Strasburg- France, 7-9 korrik 2014.
15. Instituti Asser "Administrimi i Drejtesise", Hage- Hollande, 7-18 nentor 2011.
16. Konference Nderkombetare: "Pasojat ligjore te vendimeve te Gjykates Kushtetuese ne forcimin e shtetit te se drejtes", Yerevan- Armeni, 4-9 tetor 2011.
17. Shkolla verore e Shkolles Politike te Keshillit te Europes, Strasburg-France, 4-10 korrik 2009.
18. Te drejtat e njeriut dhe e drejta nderkombetare , Instituti Raowl Wallenberg, Oher­ Maqedoni, 4-8 maj 2009.
19. Te drejtat e njeriut dhe e drejta nderkombetare, Instituti Raowl Wallenberg, Lund­ Suedi, 5-31 tetor 2008.
20. Intemship prane Gjykates Europiane per te Drejtat e Njeriut; Strasburg-France, 15-28 qershor 2008.
21. Ombudsmani ne sherbimet publike; lnstituti Nderkombetar i Administrates Publike, Londer-Angli, 15-30 shtator 2003.
22. Ombudsmani Grek; Organizimi dhe funksionimi, Athine-Greqi, 5-9 shkurt 2003.
23. Projekt i Sida-s, Save the Children, "Konventa mbi te drejtat e femijeve", Stokholm - Suedi, 5-25 tetor 2002.
24. Ombudsmani Suedez; Organizimi dhe Funksionimi, Stokholm - Suedi, 7-14 shtator 2001.
25. Ombudsmani Danez; Organizimi dhe Funksionimi, Kopenhagen - Danimarke, 12-20 nentor 2001.
26. Ombudsmani Danez; Organizimi dhe Funksionimi, Kopenhagen - Danimarke, 22-25 shtator 2001.
27. Ombudsmani i Bolzanos, Organizimi dhe Funksionimi, Bolzano - Itali, 12- 27 nemor 2000.
28. Arsyetimi ligjor dhe shkrimi, ABA CEELI (American Bar Association Central and East European Initiative), Tirane, prill 2000.
29. Klinika Ligjore organizuar nga Klinika Ligjore e Fakultetit te Drejtesise, Tirane, janar -qershor 2000.
30. Te drejtat e njeriut dhe Gjykata Europiane e te Drejtave te Njeriut, organizuar nga Open Society Foundation for Albania (Soros Foundation), Tbe Aire Center (Advice on Individual Rights in Europe), (European Center), Tirane, qershor 2000.


Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 105, datë 12.02.2019 - Subjektit i rivlerësimit. Znj. Elsa B. Toska, Këshilltare ligjore në Gjykatën Kushtetuese, e cila kërkoi konfirmimin në detyrë.
- Njoftim i IPK-së për mosankimin e vendimit nr. 105, datë 12.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elsa Toska.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Elsa Toska
Dokumenta te tjera
 1. Vendim nr. 133/2019 “Për zgjedhjen e zonjës Elsa Toska anëtare të Gjykatës Kushtetuese”.
 2. Vënie informacioni në dispozicion nga Gjykata Kushtetuese për anëtarët e Gjykatës Kushtetuese.
 3. Betimi para Presidentit të Republikës te anëtares se Gjykatës Kushtetuese, znj. Elsa Toska, Tirane14 Nëntor 2019.
 4. Disertacion për Mbrojtjen e Gradës Shkencore Doktor “Avokati I Popullit – Institucion Kushtetues” Elsa Toska, Tiranë, 2012
 5. Pikezimi i Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi - Kandidate per Gj. Kushtetuese: Elsa Toska.
 6. Njoftim i Kuvendit per Zgjdhjen e dy anëtarëvte e Gjykatës Kushtetuese
 7. Vendim i KPK Nr: 105 - Data e vendimit: 12.02.2019
 8. Njoftim i IPK-se për mosankimin e vendimit nr. 105, datë 12.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elsa Toska
 9. Vendim i KED-se Nr.124 date 10.09.2019.
 10. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës, Elsa Toska, date 15.04.2019 (Marrë nga burime Mediatike).
 11. Vendim i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi nr. 132, datë 21.9.2019 "Për listën përfundimtare të renditjes së kandidatëve për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, në vendin vakant, vakancë e plotë, të shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 4.3.2019".
 12. Vendim i Kuvendit nr. 133/2019,datë 11.11.2019 "Për zgjedhjen e zonjës Elsa Toska anëtare të Gjykatës Kushtetuese".
 13. Lista e kandidatëve për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. - Dërguar Presidentit nga Gjykata Kushtetuese , datë 15.11.2019.
 14. Vendim i KED-së Nr. 102 datë 30.07.2019 - Për lejimin e kandidimit të Znj. Elsa Toska në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikës së Shqiperise në datën 07.02.2018.
 15. Vendim i KED-së Nr. 103 datë 30.07.2019 - Për lejimin e kandidimit të Znj. Elsa Toska në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikës së Shqiperise në datën 04.03.2019.
 16. Vendim i KED-së Nr. 104 datë 30.07.2019 - Për lejimin e kandidimit të Znj. Elsa Toska në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Kuvendi i Republikës së Shqiperise në datën 12.02.2018.
 17. Vendim i KED-së Nr. 105 datë 30.07.2019 - Për lejimin e kandidimit të Znj. Elsa Toska në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Kuvendi i Republikës së Shqiperise në datën 04.03.2019.
 18. Vendim i KED-së nr. 114 datë 07.08.2019 - Për miratimin e kalendarit te intervistave me kandidatet e lejuar për vendet vakante.
 19. Vendim i KED-së Nr.128 date 21.09.2019. - Për listën përfundimtare te renditjes se kandidateve për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, ne vendin vakant, vakance e plote, te shpallur nga Presidenti i Republikës ne datën 07.02.2018.
 20. Vendim i KED-së nr. 130 datë 21.09.2019 - Për listën përfundimtare te renditjes se kandidateve për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, ne vendin vakant, vakance e plote, te shpallur nga Kuvendi i Republikës ne datën 12.02.2018.
 21. Vendim i KED-së nr. 134 datë 21.09.2019 - Për listën përfundimtare te renditjes se kandidateve për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, ne vendin vakant, vakance e plote, te shpallur nga Kuvendi i Republikës ne datën 04.03.2019.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu,