Sokol Ngresi

Emër Mbiemër
Sokol Ngresi
Data e emërimit fillestar
2003-08-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar ne Gjykaten e Larte
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
02.06.2022 e aktualisht Gjyqtar ne Gjykaten e Larte
08.06.2003 - 02.06.2022 Gjyqtar, Gjykata e Apelit, Vlorë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.324 datë 11.12.2020 për subjektin e rivlerësimit: Z. Sokol Ngresi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë.
- Ankim kundër vendimit nr. 324, datë 11.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Ngresi
- Vendim i KPA-se Nr. 37/2021 (JR) datë 24.11.2021; subjekti i rivlerësimit Sokol Ngresi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masë disiplinore në fuqi.
CV
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KLGJ-së Nr. 17, Datë 21.01.2021 për “Caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.”
 2. Ankim kundër vendimit nr. 324, datë 11.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Ngresi
 3. Parashtrimet e çështjes datë 7.7.2021 - IKP
 4. Parashtrimet e çështjes datë 26.7.2021- IKP
 5. Mendim i Komisionerit Publik datë 1.10.2021- IKP
 6. Bisedimet përfundimtare datë 16.11.2021- IKP
 7. Dekret nr. 13646, date 02.06.2022 "Per emerimin e Gjyqtartarit te gjykates se Larte".
 8. Vendim i KPA-se Nr. 37/2021 (JR) datë 24.11.2021; subjekti i rivlerësimit Sokol Ngresi
 9. Vendim i KLGJ-së Nr. 559, Datë 12.11.2020 për “Miratimin e listës së gjyqtarëve kandidat për anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2021.”
 10. Vendim i KPK-së Nr: 324 datë 11.12.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Sokol Ngresi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë.
 11. Lista e KLGJ-së me emrat e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, të Gjykatave të Apelit dhe gjyqtarëve të gjykatave administrative, të cilët plotësojnë kushtet e parashikuara në ligj për t’u përfshirë në shortin për anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.
 12. Njoftim i KLGJ-së datë 05.05.2020 mbi kandidaturat e paraqitura në procedurat e ngritjes në detyrë dhe të komandimit të gjyqtarëve.
 13. Formular Vetëdeklarimi i Z. Sokol Ngresi datë 25.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
 14. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020 për “Fillimin e procedures së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për kandidatët nga radhët e gjyqtarëve, për pozicionet e lira të shpallura me vendimin nr.82, datë 26.02.2020 dhe vendimin nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor."
 15. Vendim i KLGJ-së Nr. 82, datë 26.02.2020 për “Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative.”
 16. Vendim i KLGJ-së Nr. 85, Datë 26.02.2020 për “Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile.”
 17. Skeda e Pasurise-Publikuar tek Reporter.al date 01.12.2020, Autor BIRN.al
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,