Sokol Ngresi

Emër Mbiemër
Sokol Ngresi
Data e emërimit fillestar
2003-08-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë, emëruar me dekretin nr. 13646, datë 02.06.2022 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë.
Kryetar/ Anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2024, si përfaqësues nga Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
02.06.2022 - aktualisht - Anëtar i Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë.
09.05.1998 - 02.06.2022 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.
08.02.1996 - 09.05.1998 - Ndihmës Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.

- Z. Ngresi ka një eksperiencë të pasur si pedagog i së drejtës në disa universitete në Vlorë dhe Tiranë, kryesisht në të drejtën penale por edhe atë civile.
- Z. Ngresi ka marrë pjesë në disa trajnime vazhduese në fusha të ndryshme, si në të drejtën kushtetuese, civile, tregtare, penale, administrative dhe të punës, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës. Ai ka pjesemarrje aktive në shumë takime ndërkombëtare dhe referime në të drejtën penale.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2005 - Master Shkencor në të Drejtë Penale, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
1995 - Cikli 4 vjeçar, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Përfunduar me medalje të artë.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.324, datë 11.12.2020, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Ngresi, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.
- Ankim kundër vendimit nr. 324, datë 11.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Ngresi.
- Vendim i KPA-së nr. 37, datë 24.11.2021, për subjektin e rivlerësimit z.Sokol Ngresi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006- Vlerësuar "Shumë Mirë"
2007-2009- Vlerësuar "Shumë Mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masë disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Sokol Ngresi
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KLGJ-së Nr. 17, Datë 21.01.2021 “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”.
 2. Ankim kundër vendimit nr. 324, datë 11.12.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Ngresi.
 3. Parashtrimet e çështjes datë 7.7.2021 - IKP
 4. Parashtrimet e çështjes datë 26.7.2021- IKP
 5. Mendim i Komisionerit Publik datë 1.10.2021- IKP
 6. Bisedimet përfundimtare datë 16.11.2021- IKP
 7. Dekret nr. 13646, datë 02.06.2022 "Për emërimin e Gjyqtarit të Gjykatës së Lartë".
 8. Vendim i KPA-së nr. 37, datë 24.11.2021, për subjektin e rivlerësimit z.Sokol Ngresi.
 9. Vendim i KLGJ-së nr. 559, datë 12.11.2020 “Për miratimin e listës së gjyqtarëve kandidat për anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2021".
 10. Vendim i KPK-së nr. 324, datë 11.12.2020 - Subjekti i rivlerësimit z. Sokol Ngresi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë.
 11. Lista e KLGJ-së me emrat e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, të Gjykatave të Apelit dhe gjyqtarëve të Gjykatave Administrative, të cilët plotësojnë kushtet e parashikuara në ligj për t’u përfshirë në shortin për anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.
 12. Njoftim i KLGJ-së datë 05.05.2020 mbi kandidaturat e paraqitura në procedurat e ngritjes në detyrë dhe të komandimit të gjyqtarëve.
 13. Formular Vetëdeklarimi i Z. Sokol Ngresi datë 25.04.2016 në kuadër të zbatimit të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 14. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020 për “Fillimin e procedures së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për kandidatët nga radhët e gjyqtarëve, për pozicionet e lira të shpallura me vendimin nr.82, datë 26.02.2020 dhe vendimin nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor."
 15. Vendim i KLGJ-së Nr. 82, datë 26.02.2020 për “Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative.”
 16. Vendim i KLGJ-së Nr. 85, Datë 26.02.2020 për “Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile.”
 17. Skeda e Pasurisë së z. Sokol Ngresi, publikuar nga Reporter.al.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,