Elbana Lluri

Emër Mbiemër
Elbana Lluri
Data e emërimit fillestar
2004-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Gjyqtare, Gjykata e Apelit Tiranë (Shkarkuar nga KPA sipas Njoftimit per shpallje vendimi te Postuar në faqen zyrtare te KPA-se ne date 04/07/2022).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
08.11.2016 e 04.07.2022 -Gjyqtare, Gjykata e Apelit Tiranë.
01.10.2004-08.11.2016-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2005-Diplomuar nga Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranes, Cikli 4 vjecar.
2005-Diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
-Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
- Shkarkuar nga KPA sipas njiiftimit per shpallje vendimi te dates 06.07.2022.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr. 342 date 2.2.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Elbana Lluri, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
-Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 342, datë 2.2.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Elbana Lluri
- Njoftim per shpallje vendimi i Postuar në faqen zyrtare te KPA-se ne date 06.07.2022.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Periodik 2005 - 2006 - Shumë mirë
- Periodik 2007 - 2009 - Shumë mirë.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Elbana Lluri
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim per shpallje vendimi i Postuar në faqen zyrtare te KPA-se ne date 06.07.2022
 2. Vendim i KPK-se Nr. 342 date 2.2.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Elbana Lluri, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
 3. Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 342, datë 2.2.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Elbana Lluri
 4. Parashtrimet e çështjes datë 28.3.2022 (IKP)
 5. Bisedimet përfundimtare datë 22.6.2022 (IKP)
 6. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Elbana Lluri datë 25.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike."
 7. Dekret Nr.9829 Datë 08.11.2016 i ish-Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani për emërimin e Znj. Elbana Lluri me funksion gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
 8. Vendim i KLGJ-së Nr.559 Datë 12.11.2020 për “Miratimin e listës së Gjyqtarëve kandidat për anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2021.
 9. Lista e KLGJ-së e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatave të Apelit dhe të Gjykatave Administrative.
 10. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës Prill-Qershor 2020.
 11. Vendim i KLGJ-së Nr.167 Datë 28.05.2020 për “Miratimin e pjesëmarrjes së gjyqtarëve në trajnimin vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës për Periudhën Prill-Qershor 2020.”
 12. Programi i KLGJ-së i vlerësimit etik dhe professional të Gjyqtarëve për vitin 2020.
 13. Vendim i KLGJ-së për miratimin e “Programi i vlerësimit etik dhe professional i Gjyqtarëve për vitin 2020.”
 14. Vendim i KLGJ-së Nr.274 Datë 04.09.2020 për “Caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.
 15. Vendim i KLGJ-së Nr.30 Datë 21.01.2020 për “Caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.
 16. Vendim i KLGJ-së Nr.27 Datë 16.01.2020 për “Miratimin e listës së Gjyqtarëve të Gjykatave të Apelit, që caktohen për të gjykuar, në Gjykatën e Apelit Korçë.”
 17. Skeda e Pasurise-Publikuar tek Reporter.al -Elbana Lluri, Autor BIRN.al
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,