Elbana Lluri

Emër Mbiemër
Elbana Lluri
Data e emërimit fillestar
2004-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Shkarkuar nga KPA me vendimin Nr. 26, datë 06.07.2022, duke ndryshuar vendimin e KPK për konfirmim në detyrë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
08.11.2016 - 04.07.2022 - Gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
01.10.2004 - 08.11.2016 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2005- Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
09.07.2002- Diplomuar nga Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranës, Cikli 4 vjecar.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, rrëzuar vendimi nga KPA, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 342, datë 2.2.2021, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Znj. Elbana Lluri, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për Ankimin e vendimit Nr. 342, datë 2.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elbana Lluri.
- Vendim i KPA-së Nr. 26, datë 06.07.2022, përfshirë mendimet e pakicës, ku është vendosur: Ndryshimi i vendimit Nr.342/2021, të KPK-së dhe shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit Elbana Lluri.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë" Periodik
2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë" Periodik

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

CV
Shkarko CV Elbana Lluri
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim per shpallje vendimi i Postuar në faqen zyrtare te KPA-se ne date 06.07.2022
 2. Vendim i KPK-se Nr. 342 date 2.2.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Elbana Lluri, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
 3. Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 342, datë 2.2.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Elbana Lluri
 4. Parashtrimet e çështjes datë 28.3.2022 (IKP)
 5. Bisedimet përfundimtare datë 22.6.2022 (IKP)
 6. Vendim i KPA-së Nr. 26/2022 (JR), datë 06.07.2022, përfshirë mendimet e pakicës, për subjektin e rivlerësimit Elbana Lluri.
 7. Rekomandim i ONM datë 01.04.2021 për vendimin e KPK-së, nr. 342, datë 2.2.2021, për subjektin e rivlerësimit znj. Elbana Lluri.
 8. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Elbana Lluri datë 25.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike."
 9. Dekret Nr.9829 Datë 08.11.2016 i ish-Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani për emërimin e Znj. Elbana Lluri me funksion gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
 10. Vendim i KLGJ-së Nr.559 Datë 12.11.2020 për “Miratimin e listës së Gjyqtarëve kandidat për anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2021.
 11. Lista e KLGJ-së e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatave të Apelit dhe të Gjykatave Administrative.
 12. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës Prill-Qershor 2020.
 13. Vendim i KLGJ-së Nr.167 Datë 28.05.2020 për “Miratimin e pjesëmarrjes së gjyqtarëve në trajnimin vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës për Periudhën Prill-Qershor 2020.”
 14. Programi i KLGJ-së i vlerësimit etik dhe professional të Gjyqtarëve për vitin 2020.
 15. Vendim i KLGJ-së për miratimin e “Programi i vlerësimit etik dhe professional i Gjyqtarëve për vitin 2020.”
 16. Vendim i KLGJ-së Nr.274 Datë 04.09.2020 për “Caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.
 17. Vendim i KLGJ-së Nr.30 Datë 21.01.2020 për “Caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.
 18. Vendim i KLGJ-së Nr.27 Datë 16.01.2020 për “Miratimin e listës së Gjyqtarëve të Gjykatave të Apelit, që caktohen për të gjykuar, në Gjykatën e Apelit Korçë.”
 19. Skeda e Pasurise-Publikuar tek Reporter.al -Elbana Lluri, Autor BIRN.al
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,