Elsa Ulliri

Emër Mbiemër
Elsa Ulliri
Data e emërimit fillestar
2013-11-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 25/09/2015 - Aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
- 21/10/2013 - 25/09/2015 - stazh profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 12/07/2010- Diplomë e integruar e nivelit të dytë, Universiteti "Luarasi, Tiranë".
- Diplomuar ne vitin 2014 ne shkollen e Magjistratures.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se nr. 544 date 30.6.2022 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Elsa Ulliri.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,