Urim Buci

Emër Mbiemër
Urim Buci
Data e emërimit fillestar
2015-11-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Drejtues/ Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër.
Shkarkuar nga detyra me vendim të KPA, duke ndryshuar vendimin e KPK për konfirmim në detyrë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
25.07.2023 - 26.02.2024 - Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër. (Caktuar përkohësisht).
02.11.2015 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër.
01.07.2005 - 02.11.2015 - Oficer i Policisë Gjyqësore.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
13.07.2000 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, rrëzuar vendimi nga KPA, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 651, datë 27.4.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Urim Buci.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 651, datë 27.4.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Urim Buci.
- Vendim i KPA-së nr. 8, datë 26.02.2024, për subjektin e rivlerësimit z. Urim Buci, që ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

CV
Shkarko CV Urim Buci
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr. 651, datë 27.4.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Urim Buci.
 2. Mendim Pakice i KPK-së për subjektin e rivlerësimit z. Urim Buci.
 3. Skeda e pasurisë e z. Urim Buci, publikuar nga Reporter.al.
 4. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", Urim Buci, prokuror.
 5. Vendim i KLP-së nr. 66, datë 21.03.2023 "Për refuzimin e vlerësimit etik dhe profesional me kërkesë për vlerësim të përshpejtuar për prokurorin Urim Buci".
 6. Vendim i KLP-së nr. 317, datë 02.12.2022 "Për caktimin me short të relatorit dhe këshilltarit ligjor përgjegjës për procedurën e vlerësimit të prokurorëve".
 7. Vendim i KLP-së nr. 274, datë 16.09.2021 "Për miratimin e rënditjes së kandidatëve për pozicionin vakant në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë
 8. Vendim i KLP-së nr. 223, datë 29.06.2021 “Për fillimin e verifikimit të kandidatëve për plotësimin e kushteve ligjore të kandidimit për procedurën e transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele për vendet vakante në Prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm”.
 9. Vendim i KLP-së nr. 217, datë 25.10.2019 "Për ndërprerjen e caktimit të përkoshëm".
 10. Njoftim për shtyp i Komisionerit Publik për subjektin e rivlerësimit z. Urim Buci.
 11. Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 651, datë 27.4.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Urim Buci.
 12. Vendim i KLP - së nr. 139, datë 07.06.2023 "Për kualifikimin e kandidatëve që plotësojnë kushtet për kandidim për ngritjen në detyrë në pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër".
 13. Vendim I KLP-së nr. 117, datë 29.05.2023 “Për renditjen e kandidatëve për pozicionion vakant nr. 2 në Prokurorinë pranë Gjykatës së shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, shpallur me vendimin nr. 67, datë 21.03.2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
 14. Vendim i KLP-së nr. 118, datë 29.05.2023 “Për renditjen e kandidatëve për pozicionion vakant nr. 3 në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, shpallur me vendimin nr. 67, datë 21.03.2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
 15. Vendim i KLP-së nr. 148, datë 16.06.2023 "Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës të kandidatëve që kanë kandiduar në pozicion drejtuesi, të shpallur me vendimin nr. 139, datë 7.06.2023 të KLP-së".
 16. Vendim i KLP-së nr. 149, datë 16.06.2023 "Për caktimin me short të relatorit për procedurën e verifikimit të pasurisë për kandidatët që kanë kanë kandiduar në pozicion drejtuesi, të shpallur me vendimin nr. 139, datë 7.06.2023 të KLP-së".
 17. Rekomandim i ONM për subjektin e rivlerësimit z. Urim Buci.
 18. Vendim i KLP-së nr. 288, datë 17.07.2023 "Për caktim të përkohshëm".
 19. Vendim i KLP-së nr. 321, datë 20.11.2023 "Për caktim të përkohshëm".
 20. Vendim i KLP-së nr. 4, datë 24.01.2024 "Për caktim të përkohshëm".
 21. Njoftim vendimi i KPA datë 26.02.2024, për subjektin e rivlerësimit z. Urim Buci.
 22. Vendim i KPA-së nr. 8, datë 26.02.2024, për subjektin e rivlerësimit z. Urim Buci, që ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,