Agron Gjana

Emër Mbiemër
Agron Gjana
Data e emërimit fillestar
2008-11-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. Procesi i rivlerësimit është ndërprerë për shkak të dorëheqjes së subjektit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2015 - 31.08.2021 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
2013 - 2015 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.
21.11.2008 - 2013 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës.
15.10.2002 - 2008 - Oficer i Policisë Gjyqësore.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
15.03.2011 - Master shkencor, Universiteti "Justiniani I".
28.07.1997 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 431, datë 1.9.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Agron Gjana. KPK ka vendosur të deklarojë ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit. Subjekti i rivlerësimit ka paraqitur dorëheqjen pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe ky i fundit me vendimin nr. ***, datë 23.7.2021, ka vendosur deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit Agron Gjana, për shkak të dorëheqjes.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 431, datë 1.9.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Agron Gjana.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,