Pëllumb Vehbi

Emër Mbiemër
Pëllumb Vehbi
Data e emërimit fillestar
1995-08-30
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. Procesi i rivlerësimit është ndërprerë për shkak të dorëheqjes së subjektit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
09.05.1998 - 15.04.2021 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
09.05.1996 - 09.05.1998 - Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tepelenë.
30.08.1995 - 09.05.1998 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tepelenë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
08.07.1994 - Cikli 3 vjecar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 384, datë 18.5.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Pëllumb Vehbi. KPK ka vendosur të deklarojë ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit. KLGJ-ja, me vendimin nr. ***, datë 8.4.2021, ka vendosur deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për z. Pëllumb Vehbi, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për shkak të dorëheqjes nga ky status; (ii) subjekti i rivlerësimit nuk ka ushtruar të drejtën e ankimit ndaj vendimit nr. ***, datë 8.4.2021.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 384, datë 18.5.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Pëllumb Vehbi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,