Rasim Doda

Emër Mbiemër
Rasim Doda
Data e emërimit fillestar
2000-09-13
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë. Procesi i rivlerësimit është ndërprerë për shkak të dorëheqjes së subjektit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
20.05.2004 - 28.05.2008 - Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë.
02.10.2001 - 31.03.2021 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë.
13.09.2000 - 02.10.2001 - Stazh Profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2001 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
30.07.1997 - Cikli 4 vjecar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 387, datë 19.5.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Rasim Doda. KPK ka vendosur të deklarojë ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit. Pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, në datën 15.4.2021 është depozituar njoftimi i vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor − për mbarimin e statusit të magjistratit nëpërmjet paraqitjes së dorëheqjes. KLGJ-ja, bazuar në kërkesën për dorëheqje të bërë nga subjekti i rivlerësimit me vendimin nr. ***, datë 14.4.2021, ka vendosur deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për z. Rasim Doda, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 387, datë 19.5.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Rasim Doda.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007 - 2009 - Vlerësuar "Mirë"
2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,