Sokol Stojani

Emër Mbiemër
Sokol Stojani
Data e emërimit fillestar
1994-01-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Keshillit te Larte te Prokurorise
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
dhjetor 2021 -aktualisht - Anëtar i Keshillit te Larte te Prokurorise
shkurt i vitit 2020 e deri në dhjetor 2021, - ka ushtruar funksionin: Drejtor i Drejtorisë së Koordinimit Institucional.
2008 - 2020 - prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme vitin 2008, ku më pas, në periudha të ndryshme ka drejtuar drejtoritë kryesore të institucionit (Drejtorinë e Kontrollit të Hetimit dhe Ndjekjes Penale, Drejtorinë Gjyqësore, Drejtorinë Inspektimit dhe Burimeve Njerëzore, Studimeve, Projekteve dhe të Ndihmës për Subjektet e Posaçme, Mbrojtjes së Dëshmitarëve, si dhe prokuror pranë Drejtorisë Gjyqësore.
Korrik 1995 - 2008 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Tiranë
Janar 1994 - Korrik 1995- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Bulqizë

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1989- 1993- Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë,Universiteti i Tiranës

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

1995- Kurs për përdorimin e kompjuterit, Word, Exel, P.Point
1998- Kurs kualifikimi i organizuar nga ABA/CEELI me teme: Aplikimi K.Pr.Penale. Poloni
- Kurse trajnuese të orgarnzuar nga Shkolla e Magjistraturës
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.72 datë 31.10.2018 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Brunilda Bekteshi -Kryesuese, Valbona Sanxhaktari- Relatore, Suela Zhegu-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Sokol Stojani, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Ai ka një kontribut të spikatur përgjatë karrierës së tij të gjatë mbi 28-vjeçare, në sistemin e prokurorisë shqiptare.
Është vlerësuar maksimalisht nga agjencitë ligjzbatuese vendase dhe ato ndërkombëtare. Z. Stojani ka ndjekur një sërë kualifikimesh pasuniversitare, përgjatë karrierës së tij në fushën e drejtësisë.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Sokol Stojani
Dokumenta te tjera
 1. Vendim nr.72 datë 31.10.2018 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Brunilda Bekteshi -Kryesuese, Valbona Sanxhaktari- Relatore, Suela Zhegu-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Sokol Stojani, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme
 2. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.72 datë 31.10.2018 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Sokol Stojani, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme
 3. Urdhër nr.249 datë 08.09.2008 i Prokurorisë së Përgjithshme mbi caktimin e prokurorëve pranë strukturave të drejtorive të zyrës të Prokurorit të Përgjithshëm
 4. Njoftim i KLP datë 15.11.2019 mbi listën e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore për t’u përfshirë në shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi
 5. Vendim i KLP-se nr. 414, datë 20.12.2021 "Për një Ndryshim në Vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Nr 207, Datë 18.06.2021, “Për Përbërjen E Komisioneve të Përhershëm dhë Anëtarët Zëvendësues Të Këshillit të Lartë të Prokurorisë
 6. Lista e prokurorëve që plotësojnë kushtet për të qënë anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. - Derguar Presidentit nga KLP , datë 15.11.2019.
 7. Vendim i KED-së nr.139 datë 02.12.2019 - Për lejimin e kandidimit të Z. Sokol Stojani në vendin vakant për Inspektor i Lartë i Drejtësisë, shpallur nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, në datën 01.03.2019 dhe rishpallur per plotesimin e Kandidaturave ne daten 09.09.2019.
 8. Vendim i KED-së nr. 147 datë 11.12.2019 - Për miratimin e kalendarit te intervistave me kandidatet e lejuar për vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtesisë.
 9. Vendim i KED-së nr. 152 datë 16.12.2019 - Për vlerësimin dhe Pikëzimin e Kandidaturës së Z. Sokol Stojani në vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtesisë, shpallur nga KED në datën 01.03.2019 dhe rishpallur per plotesimin e kandidaturave ne daten 09.09.2019.
 10. Vendim i KED-së nr. 153 datë 23.12.2019 - Për listën përfundimtare të renditjes së kandidatëve te lejuar per Inspektor i Lartë i Drejtesisë, shpallur nga KED në datën 01.03.2019 dhe rishpallur per plotesimin e kandidaturave ne daten 09.09.2019
 11. Pikezimi i Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi - Kandidat per Inspektor i Larte i Drejtesise Sokol Stojani
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,